Informācija par sastrēgumu nodevu Stokholmā

Zviedrijā pastāv sastrēgumu nodevas sistēma Stokholmā. No 1. janvāra nodeva attiecas gan uz Zviedrijā, gan ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Iepriekš tā attiecās tikai uz Zviedrijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.
Maksājumu sistēma ir pilnībā automātiska. Kad jūs braucat garām kontrolpunktam, tas tiek reģistrēts, un automašīnas īpašniekam tiek nosūtīts rēķins. Vairāk informācijas šeit

Atpakaļ uz augšu

Informācija par satiksmes ierobežojumiem

Vasaras un rudens sezonā Rīgā un Stokholmā notiek dažādi pasākumi, kuru laikā pilsētās var būt satiksmes ierobežojumi. 
Tallink neuzņemas atbildību par satiksmes plūsmas organizāciju.  
Katrs klients ir atbildīgs par ierašanos uz reģistrāciju noteiktā laikā, neskatoties uz satiksmes ierobežojumiem.

 

Atpakaļ uz augšu

Maksājumu veikšanas un atcelšanas noteikumi Bērnu ballītei

1. APMAKSAS NOTEIKUMI
Rezervējot Bērnu ballīti, nepieciešams veikt priekšapmaksu 10% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
Priekšapmaksa jāveic 14 dienu laikā no rezervācijas veikšanas datuma. Bērnu ballītei jābūt pilnībā apmaksātai 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma. Ja Bērnu ballītes rezervācija veikta vēlāk nekā 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, apmaksa jāveic uzreiz.

2. ATCELŠANAS NOTEIKUMI

- Visa Bērnu ballīte var tikt atcelta 28 dienas pirms Bērnu ballītes datuma bez atcelšanas maksas piemērošanas, izņemot rezervācijas veikšanas maksu 3.00 EUR apmērā.
- Atceļot Bērnu ballīti 27-21 dienu pirms Bērnu ballītes datuma tiek piemērota atcelšanas maksa 10% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 20-14 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 25% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 13-7 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 50% apmērā no Bērnu ballītes maksas.
- Atceļot Bērnu ballīti 7 dienas pirms Bērnu ballītes datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 100% no Bērnu ballītes maksas.

AS TALLINK GRUPP un TALLINK SILJA OY STANDARTA NOTEIKUMI PAR PASAŽIERU UN VIŅU BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANU

 

1. Pārvadātājs
Pārvadāšanas līgums, kas ir apliecināts ar biļeti vai citu dokumentu attiecībā uz šiem
standarta pārvadāšanas noteikumiem, ir līgums starp pārvadātāju un pasažieri.
AS Tallink Grupp ir Pārvadātājs attiecībā uz katru pārvadāšanas līgumu sekojošos maršrutos:
Tallina – Helsinki (v.v.),
Tallina – Mariehamna – Stokholma (v.v.),
Paldiski – Kapelšēra (v.v.),
Rīga – Stokholma (v.v.),
un visos citos maršrutos, kas minēti zemāk.
Tallink Silja Oy ir pārvadātājs attiecībā uz katru pārvadājuma līgumu sekojošos maršrutos:
Helsinki – Mariehamna – Stokholma (v.v.),
Turku – Mariehmana – Stokholma/Kapelšēra (v.v.)
 
2. Piemērojamais likums
Pārvadājuma līgums tiek pārvaldīts vai nu pēc Igaunijas Tirgotāju kuģu piegādātāju akta,
Somu Jūrniecības kodeksa, Zviedru Jūrniecības kodeksa, Vācijas Federālās Republikas
Komerckodeksa vai Latvijas Jūrniecības kodeksa noteikumiem, atkarībā no tā, kurš no tiem
ir saistoši pielietojams kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta
pārvadāšanas noteikumiem. Ja neviens no šiem likuma noteikumiem nav obligāti
piemērojams kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta pārvadāšanas
noteikumiem, tad šajā vietā ir pielietojami obligāti piemērojama likuma noteikumi, saskaņā
ar pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu (kas ietverts šeit, un pēc tam - papildus
transporta līdzekeļu un kajītes bagāžas).
Ja neviens no obligāti piemērojamiem likuma noteikumiem nav piemērojams pasažieru un
viņu bagāžas pārvadāšanai kompetentas tiesas atrašanās vietā saskaņā ar šiem standarta
noteikumiem vai citas tiesas, kas piešķir jurisdikciju, atrašanās vietā, tad pārvadāšanas
līgums tiks pārvaldīts pēc 1974. gada Atēnu Konvencijas noteikumiem attiecībā uz
pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu pa jūru, kas ir laboti ar 1990. gada 29.marta
protokolu.
 
3. Jurisdikcija
Strīdi saskaņā ar pārvadājumu līgumu tiks risināti kompetentā tiesā pēc prasītāja izvēles:
a) pastāvīgajā dzīves vietā, vai sūdzētāja juridiskajā adresē, vai
b) atiešanas vietā, vai galapunktā, kā tas ir izvirzīts par noteikumu pārvadājumu
līgumā.
Ja saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvadāšanas līgumam ir jāpiemēro Zviedru
Jūrniecības kodeksa noteikumus, strīdu var risināt pēc prasītāja izvēles kompetenta tiesa,
kas noteikts Zviedru Jūrniecības kodeksa 21. sadaļas 4. nodaļas 1.apakšnodaļas 3. un 4.
punktā.
Ja saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvadāšanas līgumam ir jāpiemēro Atēnu
konvencija, strīdu var arī risināt pēc prasītāja izvēles kompetenta tiesa, kas ir 17. panta 1.
(c) un (d) apakšnodaļās.
 
4. Pielietojama spektrs
Pārvadājuma līgums un likuma noteikumi saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu pārvaldīs
pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu pa jūru. Pārvadāšana pa jūru neietvers laiku pirms
uzkāpšanas uz kuģa vai laiku pēc pasažiera nokāpšanas no kuģa un viņa bagāžas
nogādāšanas no kuģa. Pārvadāšana pa jūru neiekļauj periodu, kura laikā pasažieris ir
terminālā vai krastmalā.
Pārvadājuma līgums un likuma noteikumi saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu netiks
pielietoti citiem pakalpojumiem un/vai līgumiem, kas ir noslēgti starp pasažieri un
Pārvadātāju ārpus pārvadājumu pa jūru spektra, kā tas ir definēts augstāk. Šādi pakalpojumi
un / vai līgumi tiek pārvaldīti pēc kompleksa tūres ceļojumu vispārīgiem noteikumiem,
Turklāt, svarīgus nosacījumus, apmaksas un ceļojumu atcelšanas noteikumus, likumus, kā arī
piemērojamos noteikumus attiecībā uz kārtību un drošību, kas ir piemērota visiem
līgumiem starp Pārvadātāju un pasažieri.
Visi augstāk minētie noteikumi un nosacījumi ir ietverti pārvadātāju brošūrās, kas
pieejamas uz kuģu klājiem, pārvadātāju birojos un citās ceļojuma aģentūrās, kas pārdod
citus pakalpojumus, ko nodrošina pārvadātājs un internets www.tallink.lv, www.tallink.ee,
www.talinksilja.com.
Neatbilstības starp šiem standarta pārvadājuma noteikumiem un kompleksa tūres ceļojumu
vispārīgajiem noteikumiem, Svarīgi zināt – nosacījumiem, maksājumu un atcelšanas
noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jebkuriem piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz
kārtību un drošību gadījumā, šie standarta pārvadājumu nosacījumi gūs priekšroku.
 
5. Biļetes un kuģis
Biļete vai cits dokuments, kas liecina par pārvadājuma līgumu, ir jāuzrāda reģistrējoties
braucienam pārvadātāja terminālā atiešanas vietā. Pasažierim nav tiesību nodot tiesības uz
biļeti vai citu dokumentu citai personai. Ikviens, kurš ieguvis biļeti vai citu dokumentu
citas personās vārdā, tiks uzskatīts par tiesīgu to darīt, un viņam būs jāakceptē šie standarta
pārvadājuma noteikumi šīs personas vārdā.
Pārvadātājam nav pienākums maksāt kādu atmaksu par nozagtu, pazaudētu vai sabojātu
biļeti vai citu dokumentu, citos gadījumos tiks piemēroti maksājumu un atcelšanas
noteikumi.
Gan pasažiera, gan pārvadātāja tiesības atcelt pārvadājuma līgumu ir definētas likuma, kas
piemērojams atbilstoši augstāk minētājam 2. pantam, noteikumos.
Pārvadātājam ir tiesības veikt pārvadājumus ar citu kuģi, bez iepriekšēja brīdinājuma un
norādīšanas biļetē vai citā ceļojuma dokumentā.
 
6. Bagāžas ierobežojumi
Pasažieri nedrīkst nest uz terminālu vai uz klāja bagāžu, kas var radīt briesmas vai
ievērojamas neērtības terminālam, kuģim, cilvēkiem vai citai bagāžai vai kravai.
Pārvadātājam ir tiesības bīstamu bagāžu nogādāt krastā, novērst tās bīstamību vai
kaitīgumu apkārtējiem vai iznīcināt bīstamo bagāžu par pasažiera izmaksām, Pārvadātājs
no savas puses par šādu rīcību nenes atbildību. Uz klāja nav atļauts atrasties bagāžai, kas ir
neidentificēta / nepieprasīta, kamēr pasažieris, kuram konkrētā bagāža pieder nav atzinis
par savu esam.
Pasažierim nav atļauts vest uz terminālu vai uz kuģa klāju dzīvnieku bez īpašas vai
atsevišķas vienošanās ar Pārvadātāju.
Pārvadātājam ir tiesības drošības apsvērumu dēļ pārbaudīt pasažieru identitāti un bagāžu,
gan terminālā, gan uz klāja.
 
7. Pārvadātāja atbildība
Pārvadātāja atbildība ir noteikta saskaņā ar piemērotu likumu atbilstoši augstāk minētā
likuma 2.pantam un ir vienmēr ierobežota, kā tas ir definēts līdz apjomam, kas ir pieejams
piemērotā likuma noteikumos vai Atēnas konvencijā, kas labota ar 1990. gada 29. marta
protokolu.
Pārvadātāju atbildība ir ierobežota arī saskaņā ar likuma noteikumiem vai starptautiskajām
konvencijām attiecībā uz jūrniecības prasību atbildības ierobežošanu , kā tas ir piemēroti
kompetentas tiesas vietā saskaņā ar augstāk minēto 3. pantu.
Pārvadātājs nav atbildīgs par bojājumiem, zaudējumiem vai izdevumiem attiecībā uz
kavēšanos, lai kāds būt to iemesls un kas radušies pirms sākšanās vai pēc pārvadājuma pa
jūru beigām.
Pārvadātājs neatbild par naudas, juvelierizstrādājumu, mākslas darbu, elektronikas vai citu
materiālo vērtību nozaudēšanu vai sabojāšanu, izņemot gadījumus, kad minētās lietas
nodotas pārvadātāja uzraudzībā. Bagāžas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā
pasažierim rakstisko jāinformē pārvadātājs. (tai skaitā automašīnas):
(a) bagāžas redzama bojājuma gadījumā:
(i) par kabīnes bagāžu pirms vai laikā, kas pasažieris nokāpj no kuģa;
(ii) visai citai bagāžai pirms vai tās atkārtotas piegādes laikā;
(b) bagāžas neredzama bojājuma gadījumā vai bagāžas nozaudēšanas gadījumā,
piecpadsmit dienu laikā pēc nokāpšanas no kuģa, vai no laika, kad šāda atkārtota
piegāde varētu būt notikusi.
Ja pasažieris pārvadātājam nepaziņo, kā noteikts augstāk, tiks uzskatīts, kamēr nav pierādīts
pretēji, ka viņš ir saņēmis nesabojātu bagāžu / transporta līdzekli. Rakstisku
paziņojumu iesniegt nav nepieciešams, ja bagāžas / transporta līdzekļa stāvoklis tā
saņemšanas laikā ir bijis kopējas apskates vai pārbaudes priekšmets.
 
8. Pārvadātāju kalpotāju, Aģenta un Neatkarīga līgumslēdzēja atbildība
Ja kāda darbība tiek tieši vērsta pret kuģa kapteini, viņa vadīto komandu, vai kādu
kalpotāju, aģentu vai neatkarīgu uzņēmēju, vai pret jebkuru, kas ieinteresēts kuģī, šādai
personai būs tiesības atbrīvot sevi no trūkumiem un atbildības ierobežošanas, uz ko
pārvadātājs ir tiesīgs, lai lūgtu palīdzību saskaņā ar pārvadājumu līgumu un piemērojamā
likuma noteikumiem atbilstoši augstāk minētajam 2. pantam tā, it kā tie īpaši būtu izveidoti
viņa labā. Slēdzot kādu pārvadājumu līgumu, pārvadātājs to dara ne tikai savā vārdā, bet arī
kā šādu personu aģents vai pilnvarotais, kas līdz šim apjomam ir vai tiks uzskatīts par
pārvadājuma līguma pusēm.
Kopējās summas, kas ir jāatgūst no Pārvadātāja un šādām citām personām, nekādā ziņā
nepārsniegs limitus, kas ir nodrošināti saskaņā ar pārvadājuma līgumu un piemērojamā
likuma noteikumiem saskaņā ar augstāk minēto 2. pantu.

 

Atpakaļ uz augšu

Mājdzīvnieku pārvadāšana

Suņi-pavadoņi netiek uzskatīti par mājdzīvniekiem. Suņi-pavadoņi var tikt pārvadāti uz visiem prāmjiem bez maksas. 

Pasažieriem ir pienākums ievērot kompetento iestāžu izstrādātos un spēkā esošos mājdzīvnieku pārvadāšanas noteikumus, kā arī uzrādīt visus nepieciešamos dokumentus. Gadījumā, ja dokumenti nav atbilstoši un kompetentās iestādes neatļauju mājdzīvnieka ievešanu attiecīgajā valstī, pasažieris pats atbild par zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies šādu apstākļu dēļ. Dzīvnieka pase ir obligāts priekšnosacījums visiem pasažieriem, kuri ceļo kopā ar mājdzīvniekiem Eiropas Savienības teritorijā.
Bīstamu dzīvnieku atrašanās uz prāmja nav atļauta. 
 
Mājdzīvniekiem paredzēto kajīšu skaits uz prāmjiem ir ierobežots.
 
Mājdzīvnieku pārvadājumiem ir noteikta šāda kārtība: 
Tallina – Helsinki – Tallina
Baltic Queen
Maksa par viena mājdzīvnieka pārvadāšanu vienā virzienā: 13.00 EUR. 
 
Star 
Mājdzīvnieku pārvadāšana atļauta vienīgi īpašos mājdzīvnieku būros; mājdzīvnieku būri atrodas īpašā mājdzīvniekiem paredzētā telpā uz 5. klāja. Kopējais būru skaits: 3. Maksa par viena mājdzīvnieka pārvadāšanu vienā virzienā: 13.00 EUR. Mājdzīvniekus bez maksas atļauts turēt īpašnieka autotransportā.
NB! Atrasties uz auto klāja ceļojuma laikā ir stingri aizliegts. 
 
Superstar
Mājdzīvnieku pārvadāšana atļauta vienīgi īpašos mājdzīvnieku būros; mājdzīvnieku būri atrodas īpašā mājdzīvniekiem paredzētā telpā uz 10. klāja. Kopējais būru skaits: 4. Būru izmērs: 120x80x140 cm. Maksa par viena mājdzīvnieka pārvadāšanu vienā virzienā: 13.00 EUR. Mājdzīvniekus bez maksas atļauts turēt īpašnieka autotransportā.
NB! Atrasties uz auto klāja ceļojuma laikā ir stingri aizliegts.
 
Tallina – Stokholma – Tallina un Rīga – Stokholma – Rīga 
Victoria I, Romantika un Isabelle
1. Pasažierim ir pienākums nodrošināt visus nepieciešamos dokumentus, kas ļauj pārvadāt gan mājdzīvniekus, gan suņus – pavadoņus. 
2. Tallink nekompensē neizmantotas biļetes izdevumus gadījumā, ja ceļojums tiek liegts neatbilstošu dokumentu vai dokumentu trūkuma dēļ.
Uz prāmjiem Isabelle, Romantika un Victoria I: 
1. Mājdzīvnieku pārvadāšana atļauta vienīgi īpašos mājdzīvnieku būros vai mājdzīvniekiem paredzētās kajītēs uz 5. klāja. 
1.1. Mājdzīvnieku kajītes:
1.1.1. Iegādājoties ceļojumu, jāizpērk visa mājdzīvniekiem paredzētā kajīte neatkarīgi no pasažieru skaita;
1.1.2. Maksa par viena mājdzīvnieku pārvadāšanu vienā virzienā ir 16.00 EUR, maksa nav iekļauta kajītes cenā;
1.1.3. Mājdzīvnieku kajītē atļauts ienest mājdzīvnieku būri, maksimālais izmērs 76 x 53 x 61 cm; 
1.1.4. Mājdzīvniekam jāuzturas būrī visa ceļojuma laikā; 
1.1.5. Mājdzīvnieku pārvadāšana pasažieru kajītēs nav atļauta (izņemot mājdzīvnieku kajīti), kā arī ceļojuma laikā aizliegts mājdzīvniekiem uzturēties koplietošanas telpās;
1.1.6. Mājdzīvniekiem atļauts uzturēties uz atklātajiem klājiem vienīgi mājdzīvniekiem paredzētajos būros;
1.1.7. Pasažierim jāuzņemas pilna atbildība un jāgarantē mājdzīvnieka aprūpe, drošība un higiēna;
1.1.8. Pasažieris ir atbildīgs par kajītes uzturēšanu kārtībā. Gadījumā, ja kajīte tiek bojāta, pasažierim ir pienākums izmaksāt kompensāciju atbilstoši cenu sarakstam. 
1.1.9. Pasažierim ir pienākums nodrošināt mājdzīvnieka uzvedību, kas netraucē pārējos pasažierus, ieskaitot apkalpes locekļus, kā arī neapdraud prāmja drošību.
 
1.2. Prāmja stacionārie mājdzīvnieku būri (vienīgi uz prāmjiem Baltic Queen, Victoria I, Romantika): 
1.2.1. Maksa par viena mājdzīvnieku pārvadāšanu vienā virzienā ir 16.00 EUR;
1.2.2. Mājdzīvnieku īpašniekiem ceļojuma laikā atļauts apmeklēt savus mājdzīvniekus, pirms tam informējot prāmja informācijas centra darbiniekus;
1.2.3. Mājdzīvniekam, atrodoties ārpus būra, jābūt uzpurnim; 
1.2.4. Pasažierim ir pienākums nodrošināt mājdzīvnieka uzvedību, kas netraucē pārējos pasažierus, ieskaitot apkalpes locekļus, kā arī neapdraud prāmja drošību.
1.2.5. Ja mājdzīvnieks ticis izlaists no būra, pasažieris atbild par telpas stāvokli;
1.2.6. Telpai, kurā atrodas mājdzīvnieku būri, saimnieku prombūtnes laikā jābūt aizslēgtai;
1.2.7. Pasažieriem jāinformē informācijas centra darbinieki, lai atslēgtu un aizslēgtu mājdzīvniekiem paredzēto telpu; 
1.2.8. Būru izmēri: 
3 mazie būri 84 x 65 x 96 cm 
2 lielie būri 100 x 84 x 96 cm
 
2. Nokāpšana no prāmja:
2.1. Pēc prāmja pienākšanas mājdzīvnieku īpašniekiem atļauts atstāt prāmi, izmantojot izeju uz 5. klāja, 15 minūtes pēc izkāpšanas sākšanās;
2.2. Auto klājs mājdzīvnieku īpašniekiem ar automašīnām tiek atvērts 30 minūtes pirms prāmja pienākšanas.
 
Helsinki-Stokholma-Helsinki un Turku-Stokholma-Turku
Silja Symphony, Silja Serenade, Galaxy, Baltic Princess
 
Kruīza ceļojumos mājdzīvniekus pārvadāt ir aizliegts (izņemot suņus-pavadoņus). 
Regulārajos reisos mājdzīvniekus pārvadāt ir atļauts īpašās A, B vai C klases kajītēs, kas paredzētas mājdzīvnieku pārvadāšanai.
Pasažieriem, kuri ceļo kopā ar mājdzīvniekiem ir jāveic visas kajītes rezervācija.
Pārvadājamo mājdzīvnieku skaits ir ierobežots; vienā kajītē atļauts pārvadāt vienu mājdzīvnieku. 
Maksa par viena mājdzīvnieka pārvadāšanu vienā virzienā: 16.00 EUR.
 
Lai iegūtu papildu informāciju par mājdzīvnieku pārvadāšanu un ievešanu, lūdzam sazināties ar attiecīgās valsts atbildīgo institūciju.  

 

Atpakaļ uz augšu

Transportlīdzekļu pārvadājumi

Lūdzu, norādiet korektus transportlīdzekļa izmērus (garumu un augstumu).
Jumta bagāža tiek iekļauta kopējā automašīnas izmērā. 
 
Gadījumos, kad izmēri norādīti neprecīzi, reģistrācijā par papildu samaksu iespējams iegādāties lielāku mašīnas novietnes vietu. Šī iespēja tiek garantēta tikai tādos gadījumos, ja uz automašīnu klāja ir brīvas vietas.
 
Transportlīdzekli ir iespējams pievienot viena virziena ceļojumam vai kruīza ceļojumam abos virzienos.
 
NB! Pasažieru transporta līdzekļa pilna masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg.
Transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, attiecināmi kravu pārvadājumu noteikumi un izmaksas.

Transportlīdzekļu bez autovadītāja un kravas automašīnu transportēšanas izmaksas nosaka vadoties pēc kravas pārvadājumu cenrāža.

Kravu pārvadājumu nodaļa
tel. +371 670 997 07;
fakss +371 670 997 06
cargo@tallink.lv

Darba laiks: 
katru dienu: 8:00 - 19:00
 
Kravas pārvadājumu noteikumi 
Šajā dokumentā noteiktie nosacījumi ir balstītu uz STANDARTA PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMIEM ZIEMEĻJŪRĀ, izmainot šo noteikumu 21.panta 1.punktu. 
Šie standarta pārvadājumu noteikumi tiek piemēroti katram līgumam, kas noslēgts ar Pārvadātāju, un Pārvadātāja sniegtajiem pārvadāšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai par šādu pakalpojumu sniegšanu ir izsniegts apliecinošs dokuments. 
 
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Noteikumos izmantoto terminu definīcijas
„Pārvadātājs" – līgumslēdzēja puse, kas tieši vai ar apakšuzņēmēju starpniecību sniedz pārvadāšanas pakalpojumus pilnā apmērā no kravas saņemšanas vietas vai iekraušanas ostas līdz izkraušanas ostai vai piegādes vietai atkarībā no atrunātajiem nosacījumiem. 
„Komersants" – kravas nosūtītājs, kravas saņēmējs, persona, kurai izsniegts dokuments, kas apliecina pārvadājuma līguma noslēgšanu, un preču īpašnieks. „Transporta vienība" – ja nav noteikts citādi – jebkurš transportlīdzeklis, konteiners, palete, piekabe, pārvietojama cisterna un tamlīdzīgas vienības, kas izmantojamas, lai konsolidētu preces un kokmateriālus. 
„Preces" – ja nav noteikts citādi – transporta vienība un tās saturs. 
2. Tarifi 
Tarifi, kas piemērojami pārvadājuma veikšanas datumā, ir ietverti šajos noteikumos. Spēkā esošo tarifu sarakstu pēc pieprasījuma iespējams saņemt no pārvadātāja. Gadījumā, ja pastāv atšķirības starp šiem standarta noteikumiem un tarifu sarakstu, par noteicošajiem tiek uzskatīti šie standarta noteikumi. 
3. Atbildības termiņš un paziņojums par kravas nozaudēšanu kombinētu pārvadājumu gadījumā
Pārvadātāja atbildība tiek pārtraukta, ja prasība tiesā netiek iesniegta deviņu mēnešu laikā pēc preču piegādes datuma vai arī datuma, kurā preces ir bijis paredzēts piegādāt. Ja piegādes vietā pirms preču nodošanas preču saņēmējam vai preču nodošanas laikā Pārvadātājam netiek iesniegts paziņojums par preču nozaudēšanu vai bojājumiem, vai gadījumā, ja preču nozaudēšana vai bojājumi nav vizuāli konstatējami sešu secīgu dienu laikā pēc preču nodošanas, tiek uzskatīts, ka Pārvadātājs preces ir piegādājis atbilstoši nosacījumiem. 
4. Piemērojamais likums un jurisdikcija
Strīdi, kas saistībā ar pārvadājuma līguma noteikumiem radušies līgumslēdzēju starpā tiek izskatīti atbilstoši prasītāja izvēlei kompetentā tiesā un atbilstoši šiem standarta noteikumiem, kā arī piemērojamiem likumiem: 
a) atbilstoši atbildētāja juridiskajai adresei vai, ja tādas nav, atbilstoši atbildētāja dzīvesvietas adresei; 
b) pārvadājuma līguma noslēgšanas vietā, ar nosacījumu, ka atbildētājam šajā vietā atrodas birojs, filiāle vai pārstāvniecība ar kuras starpniecību ticis noslēgts pārvadājuma līgums; 
c) vietā, kurā pārvadātājs saņēma preces savā valdījumā, paredzētajā preču piegādes vietā vai faktiskajā preču piegādes vietā. 
Pusēm nav tiesību iesniegt prasību citā tiesā, izņemot gadījumu, ja ir panākta abpusēja vienošanās par strīda izskatīšanu citā tiesā vai arbitrāžā atbilstoši likumam, kas piemērojams šādā gadījumā. 
II LĪGUMA IZPILDE
5. Apakšuzņēmēji 
1. Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem nolīgt apakšuzņēmējus, kas pilnā apmērā vai daļēji veic preču pārvadāšanu, iekraušanu, izkraušanu, glabāšanu, pārvietošanu un jebkuras citas nepieciešamās darbības, kuru izpildi atbilstoši pārvadājuma līgumam ir uzņēmies Pārvadātājs. 
2. Pārvadājuma līguma un šo standarta noteikumu izpratnē Pārvadātājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju rīcību vai bezdarbību izpildot pārvadājuma līguma nosacījumus. 
6. Pārvadājumu metodes un maršruti 
1. Pārvadātājam ir tiesības veikt pārvadājumu izmantojot pēc saviem ieskatiem atbilstošas metodes, veidus un maršrutus. 
2. Atbilstoši šiem standarta noteikumiem, piemēram, ja pārvadājums tiek veikts pa jūru, kuģi pēc saviem ieskatiem var izmantot vai neizmantot loča pakalpojumus, veikt remontdarbus, aprīkojuma regulēšanas pasākumus, novietot kuģi sausajā dokā un sniegt palīdzību citiem kuģiem neatkarīgi no situācijas.  
7. Pārvadātāja veiktā kravas konsolidācija, transporta vienību pārvadāšana uz klāja vai zem klāja
1. Pārvadātājam ir tiesības konsolidēt preces transporta vienībās. 
2. Transporta vienības, kuras konsolidējis Pārvadātājs, kā arī transporta vienības, kuras konsolidējis Komersants un nodevis Pārvadātājam, var tikt pārvadātas uz klāja vai zem klāja nepaziņojot Komersantam par pārvadāšanas veidu. 
8. Piegāde 
Ja Komersants nepieņem piegādātās preces saprātīgā laika periodā pēc tam, kad Pārvadātājs ir aicinājis Komersantu vai Komersanta pārstāvi saņemt šīs preces, kā arī ja divu mēnešu laikā pēc preču izkraušanas tās nav pieņemtas, Pārvadātājam ir tiesības uzglabāt preces Komersanta vārdā, turklāt, par uzglabāšanas risku un izmaksām atbild Komersants, nepieciešamības gadījumā piemērojot šo noteikumu 18.punktā noteiktās tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu. Šāda preču glabāšana šo standarta noteikumu III Nodaļas izpratnē nozīmē, ka preces ir piegādātas. 
9. Traucējoši apstākļi, kas ietekmē līguma izpildi 
1. Pārvadātājs veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvadājumu pakalpojuma izpildi un preču piegādi noteiktajā piegādes vietā. 
2. Gadījumā, ja pārvadājuma līguma izpildi ietekmē vai ir paredzams, ka ietekmēs jebkāda veida traucējoši apstākļi, apdraudējumi, kavēšana vai cita veida apgrūtinājumi, tostarp darbinieku streiki, un ja saskaņā ar 1.apakšpunktu Pārvadātājam nav pienākums pabeigt līguma izpildi, Pārvadātājam neatkarīgi no tā, vai pārvadājums ir uzsākts vai nav uzsākts, ir tiesības izvēlēties šādu rīcību: 
 
a) pārtraukt pārvadājuma līgumu un nodot preces Komersantam jebkurā vietā, kuru Pārvadātājs uzskata par drošu un ērtu; 
b) piegādāt preces noteiktajā piegādes vietā. 
Jebkurā gadījumā, Pārvadātājam ir tiesības par pārvadājumam saņemtajām precēm saņemt fraktu pilnā apmērā, kā arī kompensāciju par izmaksām, kas radušās augstāk minēto apstākļu rezultātā. 
 
III PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBA 
10. Vispārīgie noteikumi 
1. Pārvadātājs ir atbildīgs par preču nozaudēšanu vai bojāšanu laika posmā no preču saņemšanas savā valdījumā līdz preču piegādes brīdim. 
2. Pārvadātājs nav atbildīgs par preču nozaudēšanu vai bojāšanu, kas radusies šādu apstākļu rezultātā:  
a) Komersanta nolaidība vai neatbilstoša rīcība;
b) Rīcība atbilstoši pilnvarotas personas norādījumiem; 
c) Preces nav iepakotas, tās ir nepietiekami iepakotas vai arī to iepakojums ir bojāts - attiecībā uz precēm, kuras savu īpašību dēļ var tikt bojātas, ja tās nav iepakotas vai ir iepakotas neatbilstoši; 
d) Preces pārvieto, iekrauj, novieto kravas telpā vai izkrauj Komersants vai arī šīs darbības tiek veiktas Komersanta vārdā; 
e) Preces jau saņemšanas brīdī ir bojātas; 
f) Preces ir nepietiekami vai neatbilstoši marķētas vai numurētas; 
g) Darbinieku streiks, lokauts, dīkstāve vai cita veida pilnīga vai daļēja darbības pārtraukšana vai ierobežošana;
h) Ugunsgrēks, izņemot gadījumus, kad ugunsgrēku tieši vai netieši izraisījis Pārvadātājs;
i) Jebkurš cēlonis vai notikums, kuru Pārvadātājs nav varējis paredzēt un ar saprātīgiem līdzekļiem novērst. 
3. Ja Pārvadātājs atbilstoši 2.punkta nosacījumiem nav atbildīgs par atsevišķiem faktoriem, kas izraisa preču zudumu vai bojājumus, tas ir atbildīgs tikai tādā mērā, kā faktori, par kuriem tas ir atbildīgs, ir veicinājuši zudumu vai bojājumu rašanos. 
4. Pārvadātājam ir pienākums pierādīt, ka preču zudums vai bojājumi ir radušies dēļ viena vai vairākiem cēloņiem vai notikumiem, kas norādīti otrā punkta apakšpunktos a), b) un i). Ja Pārvadātājs noskaidro, ka preču zudumu vai bojājumus ir izraisījis viens vai vairāki cēloņi vai notikumi, kas norādīti otrā punkta apakšpunktos c) -h), šis secinājums netiek apstrīdēts. Komersantam ir tiesības iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka preču zudumu vai bojājumus pilnā apmērā vai daļēji ir izraisījuši citi cēloņi un notikumi. 
11. Kompensācijas apmērs 
1. Ja Pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par preču zudumu vai bojājumiem, kompensācijas apmērs tiek aprēķināts pamatojoties uz šo preču vērtību laikā un vietā, kurā tās ir tikušas piegādātas vai tās ir bijis paredzēts piegādāt Komersantam atbilstoši pārvadājuma līgumam.
2. Preču vērtība tiek piesaistīta preču biržas noteiktajai cenai vai, gadījumā, ja šāda cena nepastāv, esošajai tirgus cenai, savukārt, ja nepastāv ne preču biržas noteiktā cena, ne esošā tirgus cena, preču vērtība tiek noteikta balstoties uz tāda paša veida un kvalitātes preču vispārpieņemto vērtību.
3. Kombinēto pārvadājumu gadījumā, kad nav zināms, kurā posmā ir radīti preču zudumi vai bojājumi, kā arī gadījumos, kad tas ir zināms, tomēr atbilstoši 13.panta nosacījumiem netiek piemērotas ne starptautiskās konvencijas, ne nacionālie tiesību akti, kompensācijas apmērs nepārsniedz 2 SDR par katru zudušo vai bojāto preču bruto kilogramu. SDR (Special Drawing Right) ir speciālās aizņēmuma tiesības, ko nosaka Starptautiskais Valūtas fonds.
4. Kompensāciju lielākā apmērā iespējams pieprasīt vienīgi tad, ja preču nosūtītāja deklarētā preču vērtība pārsniedz šajā pantā noteiktās robežas un šī vērtība ar Pārvadātāja piekrišanu ir norādīta pārvadājuma līgumu apliecinošā dokumentā, kas nosaka atbildību lielākā apmērā. Šādā gadījumā deklarētā vērtība aizstāj augstāk noteikto ierobežojumu.
 
12. Piegādes kavējums, kavējuma izraisītie u.c. zaudējumi  
1. Piegādes laiki, kas norādīti grafikos, kuģošanas plānos un citos dokumentos, ir aptuveni un to ievērošana netiek garantēta. Norādītie laiki netiek uzskatīti par daļu no pārvadājuma līguma un tos ir iespējams mainīt nebrīdinot otru līgumslēdzēju pusi. 
2. Pārvadātājs par zaudējumiem, kas nav saistīti ar preču bojājumiem vai zudumu, atbild vienīgi tiktāl, cik to nosaka obligāti piemērojamie noteikumi. Šādā gadījumā piegādes kavējums tiek atzīts vienīgi tad, ja tiek pierādīts, ka preces nav tikušas piegādātas apstākļiem atbilstošā saprātīgā laika periodā.  
3. Ja Pārvadātājs ir atbildīgs par piegādes kavējumu un šāda kavējuma izraisītiem zudumiem un bojājumiem, kas nav preču zudumi vai bojājumi, Pārvadātāja atbildība ir ierobežota frakta apmērā vai atbilstoši 11.pantam noteiktajā preču vērtības apmērā, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks. 
 
13. Īpašie noteikumi 
1. Neievērojot šo standarta noteikumu 10. un 11. panta nosacījumus, gadījumā, ja iespējams pierādīt, ka radīti zudumi vai bojājumi, Pārvadātājam un/vai Komersantam attiecībā uz Pārvadātāja atbildību ir tiesības noteikt šādas atbildības apmēru atbilstīgi jebkuras starptautiskas konvencijas vai nacionālā likuma nosacījumiem, kuri: 
a) nevar tikt neievēroti par labu privātam līgumam, tādejādi radot kaitējumu prasītājam; 
b) būtu piemērojami, ja Komersants būtu noslēdzis atsevišķu un nepastarpinātu līgumu ar Pārvadātāju par noteiktu pārvadājuma etapu, kurā radīti zudumi vai bojājumi un ja šādi apstākļi būtu pierādīti ar konosamentu vai kādu citu dokumentu, kas izsniedzams, ja tiktu piemērota šāda starptautiska konvencija vai nacionālais likums, ar nosacījumu, ka Pārvadātāja atbildība nevar tikt paplašināta, lai aptvertu dzīvu dzīvnieku pārvadājumus un/vai tādu preču pārvadājumus, kuras paredzēts pārvadāt uz klāja un tās arī tikušas pārvadātas uz klāja.  
2. Tiktāl, cik attiecībā uz augstāk norādītajiem šī panta nosacījumiem nevar tikt piemērotas ne starptautiskās konvencijas, ne nacionālie likumi, kas regulē pārvadājumus pa jūru, pārvadātāja atbildība tiek noteikta atbilstīgi Hāgas noteikumiem, kas iekļauti 1924.gada 25.augustā Briselē parakstītajā Starptautiskajā konvencijā par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju un tās grozījumiem, kas noteikti ar 1968.gada 23.februārī Briselē parakstīto protokolu un 1979.gada 21.decembrī Briselē parakstīto protokolu par SDR, piemērojot šos noteikumus laika posmā no brīža, kad preces ir saņemtas iekraušanas ostas terminālā līdz brīdim, kad preces ir piegādātas vai saņemtas izkraušanas ostas terminālā. Šie noteikumi tie piemēroti arī, lai noteiktu Pārvadātāja atbildību par kabotāžas pārvadājumiem un/vai pārvadājumiem iekšzemes ūdensceļos, piemērojot tādus nosacījumus, kādi tiktu piemēroti pārvadājumiem pa jūru. Turklāt, šāda atbildība tie piemērota arī  7.panata 2.punktā noteikto transporta vienību pārvadājumiem uz klāja. 
 
14. Pārvadātāja un tā darbinieku un citu saistīto personu aizstāvība un atbildības ierobežojumi 
1. Šajos standarta noteikumos paredzētā aizstāvība un atbildības ierobežojumi tiek piemēroti katras pret Pārvadātāju vērstas prasības gadījumā par preču zudumu vai bojājumiem neatkarīgi no tā, vai šādas prasības ir noteiktas līgumā vai piemērojamā likumā.  
2. Ja pret Pārvadātāja darbinieku, aģentu vai neatkarīgu līgumslēdzēju, ieskaitot stividorus vai citu 5.panta 2.punktā norādītu pusi tiek uzsākta tiesvedība, šādam atbildētājam ir tiesības savai aizstāvībai izmantot aizstāvību atbildības ierobežojumus, kas šajos standarta noteikumos noteikti Pārvadātājam it kā šie noteikumi būtu īpaši paredzēti šim atbildētājam, un, slēdzot pārvadājuma līgumu, Pārvadātājs uzņemas pienākumus un tiesības ne tikai savā vārdā, bet arī kā šādu pārvadājuma līguma izpildē iesaistīto personu aģents vai pilnvarotais. 
3. Jebkurā gadījumā, kopējās summas, kas atgūstamas no Pārvadātāja, tā darbiniekiem, aģentiem un  neatkarīgiem līgumslēdzējiem, ieskaitot stividorus un citas 5.panta 2.punktā norādītās puses, nedrīkst pārsniegt šajos standarta noteikumos paredzētos ierobežojumus.  
 
IV PREČU APRAKSTS 
15. Pārvadātāja atbildība 
Dokuments, kas apliecina pārvadājuma līguma noslēgšanu, ir primārais pierādījums tam, ka Pārvadātājs ir saņēmis tajā aprakstītās preces, un šāds preču apraksts nodrošina Pārvadātājam pietiekamu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā pārbaudītu preču atbilstību aprakstam. Attiecībā uz informāciju par precēm, pierādījumi, kas apliecina pretējo, netiek ievēroti, ja dokuments ir labticīgi nodots trešajai pusei.
16. Kravas nosūtītāja atbildība
Brīdī, kad preces tiek nodotas Pārvadātājam, preču nosūtītājs garantē šo preču apraksta, marķējuma, numerācijas, skaita un svara precizitāti, un preču nosūtītājs atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par preču zudumu, bojājumiem vai radītajām izmaksām, kas radušās neprecīzas vai neatbilstošas informācijas iesniegšanas rezultātā. Šāda Pārvadātāja atbrīvošana no atbildības nekādā ziņā nemazina Pārvadātāja atbildību pret pusēm, kas nav preču nosūtītājs.
 
 V FRAKTS UN TIESĪBAS APĶĪLĀT PARĀDNIEKA ĪPAŠUMU 
17. Frakts
1. Frakts tiek uzskatīts par nopelnītu brīdī, kad Pārvadātājs ir saņēmis preces, frakta apmaksa ir veicama jebkurā gadījumā un tā nav atmaksājama. Iepriekš samaksājamais frakts un citi maksājumi ir veicami ne vēlāk kā brīdī, kad Pārvadātājs ir saņēmis preces, savukārt frakts un citi maksājumi, kas piemērojami preču piegādes vietā, ja tādi ir, veicami ne vēlāk kā preču piegādes datumā, vai arī datumā, kurā preču piegāde bijusi paredzēta. No datuma, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, tiek uzskaitīta soda nauda 1,5 procentu apmērā vai, gadījumā, ja piemērojami obligātie nacionālie noteikumi, šādos noteikumos noteiktā līgumsoda likme.
2. Komersantam ir nepieciešams pievērst uzmanību noteikumiem, kas attiecināmi uz valūtu, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, valūtas maiņas kursam, devalvācijai un citām neparedzēto izdevumu saistībām, kas attiecināmas uz fraktu un citiem maksājumiem atbilstīgi noteiktajam tarifam. Ja šādi nosacījumi nepastāv vai arī tie nav piemērojami, tiek piemēroti šādi noteikumi:
Ja valūta, kurā ir noteikts frakts un maksājumi, tiek devalvēta vai gadījumā, ja laika posmā no līguma noslēgšanas datuma līdz frakta un maksājumu apmaksas datumam notiek izmaiņas valūtas maiņas kursā, kas rada devalvācijai līdzvērtīgas sekas, visas frakta un maksājumu likmes tiek automātiski palielinātas proporcionāli attiecīgās valūtas devalvācijas apmēram.
Ja Pārvadātājs ir piekritis norēķiniem valūtā, kas atšķiras no augstāk noteiktās valūtas, tad atbilstīgi iepriekšējam punktam frakts un visi maksājumi ir veicami atbilstoši augstākajai valūtas maiņas pārdošanas likmei, kas noteikta frakta un maksājumu apmaksas datumā. Ja frakta un maksājumu apmaksas datumā bankas ir slēgtas, tiek piemērota likme, kas bijusi spēkā pēdējā datumā, kad banka bijusi atvērta. 
3. Gadījumā, ja paaugstinās degvielas cena, sākot no datuma, kurā konstatēts cenu paaugstinājums, visi frakta maksājumi var tikt atbilstīgi pielāgoti, lai kompensētu Pārvadātājam radītās papildus izmaksas par degvielu un smērvielām.
4. Lai pārliecinātos par piemērojamo frakta likmi, Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt transporta vienības, tādejādi pārliecinoties par preču svaru, izmēru, vērtību un īpašībām. 
5. Ja preču nosūtītāja vai tā pārstāvja sniegtā informācija par precēm ir neatbilstoša, neatkarīgi no tā, kāda frakta summa ir noteikta, puses vienojas, ka Pārvadātājam tiek izmaksāta summa, kas piecas reizes pārsniedz starpību starp faktisko fraktu un apmaksāto fraktu vai divkārša faktiskā frakta apmērā, no kura ir atņemts apmaksātais frakts, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir mazāks. 
6. Preču nosūtītājs atbild par frakta, līgumsoda un visu citu maksājumu apmaksu preču piegādes vietā, ja Pārvadātājs šos maksājumus nevar atgūt no saņēmēja.
 
18. Tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu 
Pārvadātājam ir tiesības apķīlāt preces un pārdot tās publiskā izsolē vai citādi pēc saviem ieskatiem, lai apmaksātu fraktu, maksājumus un jebkāda veida izdevumus, kurus Pārvadātājam ir tiesības saņemt atbilstoši pārvadājuma līgumam, kā arī iepriekš noslēgtajos līgumos noteiktos un līdz šim neapmaksātos šāda veida maksājumus, ieskaitot izdevumus, kas radušies īstenojot šīs tiesības. šīs tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu un parādnieka atbildība ir spēkā neatkarīgi no tā, vai preces ir iznomātas, tiek glabātas vai kā citādi izmantotas. Ja preču pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi ir mazāki nekā apmaksājamā summa, Pārvadātājam ir tiesības šo starpību atgūt no jebkuras puses, kas apzīmēta ar terminu „Komersants".
 
Vl CITI NOTEIKUMI 
19. Vispārējā avārija 
1. Vispārējās avārijas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši 1974.gada Jorkas-Antverpenes noteikumiem jebkurā ostā vai vietā pēc Pārvadātāja izvēles, ko paziņo Pārvadātājs vai Pārvadātāja apakšuzņēmējs. Šie noteikumi tiek piemēroti visām precēm, kas tiek pārvadātas gan uz klāja, gan zem klāja, kā arī dzīvu dzīvnieku pārvadājumiem. Komersants pēc Pārvadātāja pieprasījuma iemaksā drošības naudu un/vai cita veida garantiju, kas atbilstoši Pārvadātāja ieskatiem ir pietiekama, lai apmaksātu vispārējās avārijas riska daļu; šāda iemaksa veicama pirms preču piegādes vai, gadījumā, ja Pārvadātājs to nepieprasa, trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes datuma, neatkarīgi no tā, vai preču piegādes brīdī Komersants ir saņēmis Pārvadātāja paziņojumu par parādnieka īpašuma apķīlāšanu. Ja glābējkuģis pieder Pārvadātājam vai ja Pārvadātājs ir tā operators, tad par glābšanu ir jāmaksā tikpat pilnā mērā, kā tad, ja glābējkuģis piederētu citām personām. 
2. Ja Pārvadātājs piegādā preces Komersantam un nepieprasa vispārējās avārijas iemaksas garantiju vai citu nodrošinājumu, Komersantam saņemot šīs preces iestājas personīga atbildība par līdzdalību apmērā, kas sasniedz preču CIF vērtību, ar nosacījumu, ka Pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes paziņo Komersantam par vispārēju avāriju.
Komersants pēc Pārvadātāja pieprasījuma atklāj preču CIF vērtību, kā arī parakstītāja nosaukumu/vārdu un adresi. Ja Komersants nenodrošina vispārējās avārijas iemaksu no parakstītāja puses, Komersantam ir pienākums iesniegt citu Pārvadātāja apstiprinātu nodrošinājumu. 
 
20. Noteikumi par abpusēju atbildību kuģu sadursmes gadījumā (Both-to-Blame Collision Clause) un Jaunie Džeisona noteikumi par atlīdzību navigācijas kļūdas izraisītas vispārējas avārijas gadījumā (New Jason Clause)
Noteikumi par abpusēju atbildību kuģu sadursmes gadījumā un Jaunie Džeisona noteikumi par atlīdzību navigācijas kļūdas izraisītas vispārējas avārijas gadījumā, ko apstiprinājusi Baltijas un starptautiskās jūras padome BIMCO, ir ietverti šajos noteikumos. 
 
21. Bīstamās preces 
1. Bīstamas vai jūras ūdens piesārņojumu izraisošas preces, ieskaitot radioaktīvas vielas, nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai, ja pirms tam nav saņemta Pārvadātāja atļauja un Pārvadātājam vai kuģa aģentam nav iesniegta bīstamo kravu deklarācija, instrukcijas, kas piemērojamas transportlīdzekļa avārijas situācijā un, nepieciešamības gadījumā, rakstveida konteineru/piekabju/transportlīdzekļu iepakojuma sertifikāts saskaņā ar Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (IMDG), Pasākumu saraksts kritiskās situācijās uz kuģiem, kas pārvadā bīstamās kravas (EmS), Pirmās medicīniskās palīdzības rokasgrāmata (MFAG) negadījumiem ar bīstamām kravām un/vai citus piemērojamos pārvadājuma brīdī spēkā esošos nacionālajos noteikumos vai tiesību aktos noteiktos dokumentus. 
Katrai bīstamās un/vai piesārņojošās preces saturošai transporta vienībai vai iepakojumam jābūt marķētam atbilstoši IMDG kodeksa nosacījumiem un identificētam ar skaidri saskatāmu uzlīmi vai uzrakstu transporta vienības vai iepakojuma ārpusē, kā to nosaka piemērojamie noteikumi un tiesību akti.
Ja EmS numurs vai MFAG tabulas numurs IMDG kodu sarakstā nav pieejams, vai gadījumā, ja precēm ir piemērojami MFAG apakšpunkti 4.2, 4.3, vai 7.3, preču nosūtītājs atbilstoši nacionālo noteikumu un/vai tiesību aktu nosacījumiem un Pārvadātāja noteikumiem bīstamo preču deklarācijai pievieno rakstveida  instrukcijas angļu valodā, kas piemērojamas transportlīdzekļa avārijas situācijā. 
Komersantam ir pienākums preču pavaddokumentos vai atsevišķā deklarācijā apliecināt, ka pārvadājumam paredzētās preces ir atbilstoši iepakotas, marķētas, atzīmētas un atbilst pārvadāšanas prasībām.
2. Kombinētā pārvadājuma gadījumā atbilstošam pārvadājuma posmam tiek piemēroti Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu ar autotransportu (ADR), Kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līguma (CIM) 1.pielikuma (Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID)) vai arī īpaša vienošanās starp līgumslēdzējiem. 
3. Bīstamās kravas no izkraušanas ostas jāizved pēc iespējas ātrāk, ja nav saņemta īpaša atļauja uzglabāšanai ostas teritorijā.
4. Bīstamās kravas, par kurām Komersants nav atbilstoši paziņojis, un bīstamās preces, kuras pārvadājuma laikā var apdraudēt transportlīdzekli, citas kravas vai vidi, var jebkurā laikā vai vietā izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgas. Risku un izmaksas, kas saistītas ar šādu darbību veikšanu, uzņemas Komersants, izņemot gadījumus, kad ir saņemts paziņojums par vispārēju avāriju. 
5. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā Komersants atbild par visiem šāda pārkāpuma rezultātā radītajiem bojājumiem, zudumiem un izdevumiem. 
 
22. Nosūtītāja veiktā preču konsolidācija. Saldēšanas un sildīšanas ierīces. 
1. Ja transporta vienības konsolidāciju un sagatavošanu pārvadājumam nav veicis Pārvadātājs, tad, neietekmējot Pārvadātāja tiesības, kas noteiktas 10. un 13. pantā, Pārvadātājs nav atbildīgs ne par transporta vienības, ne par tās satura zudumu vai bojājumu, un Komersants atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par radītajiem zudumiem, bojājumiem un izdevumiem, ja šādus zudumus, bojājumus vai izdevumus ir izraisījuši šādi iemesli:
 
a) transporta vienības pārslogošana, pavirša vai neatbilstoša konsolidācija, nostiprināšana vai pārklāšana; 
 
b) preces nav piemērotas pārvadāšanai izmantotajā transporta vienībā;
 
c) transporta vienība nav piemērota vai ir bojāta, ja transporta vienību nav piegādājis Pārvadātājs un ja tā nepiemērotība vai bojātais stāvoklis nav bijis pamanāms, veicot atbilstošu pārbaudi transporta vienības pieņemšanas laikā.
2. Pārvadātājs neatbild par sekām, kas radušās transporta vienībām pievienoto saldēšanas vai sildīšanas ierīču bojājumu rezultātā. 
 
23. Augstas celtspējas aprīkojums 
Komersants ir atbildīgs par tādu kravu iekraušanas un izkraušanas nodrošināšanu un izdevumiem, kuru pārvietošanai nepieciešams aprīkojums vai ierīces, kas nav pastāvīgi uzstādītas piestātnē vai uz kuģa. Neievērojot 13.panta 2.punktu, Pārvadātāja atbildība par augstas celtspējas aprīkojumu ir spēkā laika periodā no brīža, kad preces ir iekrautas līdz brīdim, kad tās ir izkrautas no kuģa. 
 
Vll ĪPAŠIE UN VIETĒJIE NOTEIKUMI 
24. Klāja krava, uz kuru nav attiecināms 7.panta 2. punkts. 
Jebkura veida preces var tikt izvietotas uz klāja vai zem klāja nepaziņojot Komersantam par šādiem izvietošanas apstākļiem. Pārvadātājs neatbild par nepiemērotu laika apstākļu, nevērības vai citu iemeslu izraisītiem zudumiem vai bojājumiem, kas radīti precēm, kuras atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošam dokumentam tiek pārvadātas uz klāja, un kuras faktiski tiek pārvadātas uz klāja.
 
25. Transporta vienību pārbaude 
Pārvadātājam ir tiesības, bet ne obligāta prasība, jebkurā laikā atvērt jebkuru transporta vienību, kuru Komersants konsolidējis un sagatavojis pārvadājumam, lai pārbaudītu šādu transporta vienību atbilstoši 21. pantam un 22.panta 1. punkta a) - c) apakšpunktam vai arī gadījumā, ja šādu transporta vienību jebkurā laikā atver un/vai pārbauda muitas dienesta vai citas atbildīgās valsts iestādes pārstāvji, šādas atvēršanas un/vai pārbaudes radītos zudumus, bojājumus, kavējumus, zaudējumus vai izdevumus apmaksā Komersants, kurš atbrīvo Pārvadātāju no jebkāda veida atbildības par sekām, kas radušās šādas atvēršanas un/vai pārbaudes rezultātā. 
Komersantam ir pienākums uzņemties risku un apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar transporta vienību bojājumu vai neatbilstību novēršanu. Ja Komersants neveic šo pienākumu, Pārvadātājam ir tiesības pārtraukt pārvadājumu un nodot preces Komersantam jebkurā vietā. Šādā gadījumā Pārvadātājam ir tiesības saņemt fraktu pilnā apmērā, un Pārvadātājs tiek pilnībā atbrīvots no atbildības atbilstoši šī panta nosacījumiem. 
 
26. Pārvadājumiem piemērojamie Ziemeļvalstu jūrniecības kodeksi 
1. Tiktāl cik kravu pārvadājumiem pa jūru piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksi, tiek noteikts, ka šādi pārvadājumi pa jūru tiek veikti atbilstoši 1924.gada 25.augustā Briselē parakstītajai Starptautiskajai konvencijai par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju un tās grozījumiem, kas noteikti ar 1968.gada 23.februārī Briselē parakstīto protokolu (Hāgas/Visbijas noteikumi) un 1979.gada 21.decembrī Briselē parakstītajam protokolam par SDR, un šajos standarta pārvadājumu noteikumos un pārvadājuma līgumā ietvertajiem noteikumiem, kas atšķiras no Hāgas/Visbijas noteikumiem vai obligāti piemērojamiem Dānijas, Somijas, Norvēģijas vai Zviedrijas jūrniecības kodeksiem un var kaitēt preču nosūtītājam vai saņēmējam, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem, ciktāl tie tieši vai netieši atšķiras no Hāgas/Visbijas noteikumiem vai piemērojamiem Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksiem. Šāda noteikuma vai nosacījuma spēkā neesamība neietekmē pārējos standarta pārvadājumu noteikumus vai pārvadājuma līgumu. 
2. Ciktāl ir piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas jūrniecības kodeksi, Pārvadātājs neatbild par šāda veida pārvadājumiem raksturīgu risku rezultātā radītiem zudumiem, bojājumiem vai kavējumiem, kas radīti dzīviem dzīvniekiem un klāja kravām, kuras atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošam dokumentam tiek pārvadātas uz klāja, un kuras faktiski tiek pārvadātas uz klāja
 
27. īpašie noteikumi un rūpnieciskie atkritumi 
Tādu preču pārvadāšana, kurām piemērojama Bāzeles Konvencija par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli (1989.gada 22.marta Bāzeles konvencija), tiek veikta vienīgi pēc tam, kad Pārvadātājs ir piekritis šādam pārvadājumam. 
 
28. Spēkā esamība
Ja kāds no šajos standarta pārvadājumu noteikumos ietvertajiem nosacījumiem neatbilst kādai obligāti piemērojamai starptautiskai konvencijai vai vietējiem tiesību aktiem, kas tiek piemēroti strīda gadījumā, par noteicošiem tiek uzskatīti šādās starptautiskajās konvencijās vai vietējos tiesību aktos ietvertie noteikumi, tomēr vienīgi tiktāl, cik šie standarta pārvadājumu noteikumi atšķiras no augstāk norādītajiem starptautiskajās konvencijās un vietējos tiesību aktos ietvertajiem noteikumiem. 
 
 

 

Atpakaļ uz augšu

Maksājumu veikšanas un rezervācijas atcelšanas noteikumi individuālajiem ceļotājiem

Ceļojuma rezervēšanas un apmaksas noteikumi individuālajiem ceļotājiem:

 
Rezervējot ceļojumu internetā, maksājums par rezervāciju ir jāveic uzreiz.
 
Ja līdz ceļojumam ir vairāk kā 28 dienas, tad ceļojuma apmaksa ir jāveic 14 dienu laikā kopš rezervācijas veikšanas, bet vismaz 28 dienas līdz izbraukšanas datumam.
Ceļojuma apmaksa jāveic ne vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma. Veicot rezervāciju vēlāk kā 28 dienas pirms ceļojuma datuma, apmaksa jāveic uzreiz.
- Rezervācija, bez soda naudas piemērošanas, var tikt atcelta 14 dienas pirms izbraukšanas datuma.
- Atceļot rezervāciju 13-2 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 20% apmērā no ceļojuma maksas.
- Atceļot rezervāciju vēlāk kā 48h pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 100% apmērā no ceļojuma maksas.
- Atcelšanas gadījumos, kad netiek piemērota soda nauda, jāapmaksā rezervēšanas maksa.
- Daļēji atcelt ceļojumu nav iespējams.
- Veicot izmaiņas ceļojuma datumā 13-2 dienas pirms izbraukšanas datuma:
 a)  ja jaunās ceļojuma rezervācijas kopsumma ir augstāka, tad ir jāsamaksā starpība starp jauno un sākotnējo rezervācijas summu, kā arī tiek piemērota soda nauda 5.00 EUR apmērā. 
b)  ja jaunās ceļojuma rezervācijas kopsumma ir zemāka, tad ir jāsamaksā soda nauda 20% apmērā no starpības starp jauno un sākotnējo rezervācijas summu, kā arī tiek piemērota papildu soda nauda 5.00 EUR apmērā.
 
Veicot izmaiņas ceļojuma datumā vēlāk kā 48h pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota papildu soda nauda 5.00 EUR apmērā.

Veicot izmaiņas ceļojuma datumā vēlāk kā 48h pirms izbraukšanas:
a) ja jaunās ceļojuma rezervācijas kopsumma ir augstāka, tad ir jāsamaksā starpība starp jauno un sākotnējo rezervācijas summu, kā arī tiek piemērota soda nauda 5.00 EUR apmērā.
b) ja jaunās ceļojuma rezervācijas kopsumma ir zemāka, tad ir jāsamaksā soda nauda 100% apmērā no starpības starp jauno un sākotnējo rezervācijas summu, kā arī tiek piemērota papildu soda nauda 5.00 EUR apmērā.
 

Ja rezervācijas atcelšanas gadījumā paredzētā naudas atmaksa netiek izmantota, no samaksātās summas tiek atņemta summa, kas vienāda ar biļetes cenu vienā braukšanas virzienā un atlikušo summu izmaksā atbilstoši rezervācijas atcelšanas noteikumiem.

Izņēmumi:
 
Agrās rezervācijas atlaide
Rezervācija jāapmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma. Ceļojuma atcelšanas gadījumā nauda netiek atlīdzināta. Veicot izmaiņas ceļojuma rezervācijā, agrās rezervācijas atlaide tiek automātiski atcelta. Atlaide ir spēkā, iegādājoties visu kajīti.
 
Pēdējā brīža ceļojumi un īpašais akcijas piedāvājums
Maksājums jāveic uzreiz. Rezervācijas izmaiņu vai atcelšanas gadījumā nauda netiek atgriezta.
 
Speciālie ceļojumi: 
- Rezervācija jāapmaksā 7 dienu laikā. Ja izbraukšanas datums ir pēc 14 dienām, izmaiņas veikt nav iespējams.
- Rezervācija, bez soda naudas piemērošanas, var tikt atcelta ne vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma.
- Atceļot rezervāciju 27-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 50% apmērā no ceļojuma maksas.
- Atceļot rezervāciju vēlāk kā 14 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 100% apmērā no ceļojuma maksas.
 
Viesnīcu paketes
Ja līdz ceļojumam ir vairāk kā 28 dienas, tad ceļojuma apmaksa ir jāveic 14 dienu laikā kopš rezervācijas veikšanas, bet vismaz 28 dienas līdz
izbraukšanas datumam.
Viesnīcu rezervācija, bez pakalpojuma atcelšanas soda naudas piemērošanas, var tikt atcelta 14 dienas pirms izbraukšanas datuma.
Atceļot rezervāciju 13-2 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 20% apmērā no pakalpojuma maksas.
Atceļot rezervāciju 48h pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 100 % apmērā no pakalpojuma maksas.
 
AirSea paketes 
Rezervācijas apmaksa jāveic vismaz 14 dienas pirms izbraukšanas datuma.
 
Atceļot rezervāciju 14 dienas pirms ceļojuma datuma rezervācijas atcelšanas maksa netiek piemērota. Atceļot rezervāciju 13-2 dienas pirms ceļojuma datuma, tiek piemērota ceļojuma atcelšanas maksa 50% apmērā no rezervācijas maksas vai ne mazāk kā 12.00 EUR apmērā. Atceļot rezervāciju vēlāk kā 48 h pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota atcelšanas maksa 100 % apmērā no rezervācijas maksas.
 
Pēc lidojumu biļešu izdrukāšanas izmaiņas (pat vārda korekcijas) veikt nav iespējams! 
 
Sadarbības partneru pakalpojumi 
Gadījumos, kad rezervācijā iekļauti tādu sabiedrību pakalpojumi, kas nav Tallink Silja, piemēram, viesnīca vai citas pārvadājumu sabiedrības pakalpojumi, tiek piemēroti attiecīgā sadarbības partnera rezervācijas apmaksas un atcelšanas noteikumi. Jūras ceļojumiem, kurus nodrošina Tallink Silja, tiek piemēroti šie apmaksas un atcelšanas noteikumi. 
 
Slēpošanas pakete
- Rezervējot slēpošanas paketi, jāveic priekšapmaksa 250.00 EUR apmērā 7 dienu laikā. Rezervācija pilnā apmērā jāapmaksā ne vēlāk kā 35 dienas pirms izbraukšanas datuma.
- Atceļot rezervāciju vēlāk kā 35 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 100% apmērā no pakalpojuma cenas.
 
Biļešu iegāde Tallink Online:
 
Rezervējot ceļojumu internetā, maksājums par rezervāciju ir jāveic uzreiz.
 
Pirms ceļojuma apmaksas veikšanas, pārbaudiet rezervācijā norādītos datus un iepazīstieties ar ceļojuma noteikumiem. 
 
Ja maksājumu veicat ar kredītkarti, reģistrācijas laikā Tallink rezervē tiesības Jums pieprasīt uzrādīt kredītkarti un personas apliecinošu dokumentu.
Ja Jūs neesat kredītkartes īpašnieks un ja kredītkartes īpašnieks neapstiprina maksājumu, reģistrācijas laikā Jums ir jāveic apmaksa par ceļojumu.
 
NB!
• Procenti tiek aprēķināti no kajīšu, automašīnu vietu un viesnīcu cenām, neskaitot iepriekš apmaksātos pakalpojumus uz kuģa.
• Ja ceļojuma atcelšanas gadījumā pasažieris var uzrādīt ārsta zīmi, kas apstiprina attaisnojošu ceļojuma atcelšanu, tiek piemērota tikai apkalpošanas maksa 12.00 EUR apmērā.
• Ja rezervācija netiek apmaksāta līdz noteiktajam termiņam Tallink Silja ir tiesības atcelt rezervāciju.
• Daļēja rezervācijas atcelšana nav atļauta.
• Grupu rezervācijām ir noteikti atsevišķi izmaiņu veikšanas un atcelšanas noteikumi.
• Veicot izmaiņas ceļojuma datumā vēlāk kā 14 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota soda nauda 5.00 EUR apmērā.
 

Atpakaļ uz augšu

Ceļojumu rezervēšanas apmaksas, ceļojumu rezervēšanas izmaiņu un atcelšanas noteikumi grupām

Ceļojumu rezervēšanas apmaksas, ceļojumu rezervēšanas izmaiņu un atcelšanas noteikumi grupām. 
Grupa sastāv vismaz no 10 pieaugušiem pasažieriem. Divi (2) bērni = viens (1) pieaugušais.  Termins 'kajīte' turpmākā tekstā attiecināms uz kajītēm, vietām uz klāja un sēdvietām.
 

1. APMAKSAS NOTEIKUMI

- Veicot rezervāciju grupām jāiemaksā priekšapmaksa 10% apmērā no kopējās cenas vai vismaz 17.00 EUR.
- Atlikusī ceļojuma maksa jāapmaksā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma.
- Ja ceļojumu rezervācija veikta vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas datuma, apmaksa jāveic uzreiz veicot ceļojuma rezervāciju.
 
 
2. IZMAIŅAS UN ATCELŠANAS NOTEIKUMI KRUĪZIEM UN BRAUCIENIEM VIENĀ VIRZIENĀ
 
2.1. Atcelšanas noteikumi grupām
 
Gadījumos, kad rezervācija atcelta visai grupai, tiek piemēroti noteikumi balstoties uz kajīšu skaita, minēti punktā 2.3.
Par daļēju rezervācijas atcelšanu tiek uzskatīta rezervācija, kurā kajīšu skaits tiek samazināts par 50% un vairāk.
 
2.2. Daļēja rezervācijas atcelšana
 
Ja rezervācijā norādīto kajīšu skaits tiek samazināts par 50%, šāda rezervācijas atcelšana tiek uzskatīta par daļēju rezervācijas atcelšanu. 
 
Šajā gadījumā tiek piemēroti atcelšanas noteikumi balstoties uz atcelto biļešu skaitu, minēti punktā 2.3.
 
2.3. Grupas kopējais kajīšu skaits
 
Grupām ar mazāk kā 100 kajītēm
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 28 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas, izņemot rezervācijas veikšanas maksu 17.00 EUR apmērā. 
- Atceļot biļetes 27-21 dienu pirms izbraukšanas datuma tiek piemērota maksa 10% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 20-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 25% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 13-7 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 50% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 7 dienas pirms izbraukšanas datuma, tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 100% no kopējās biļešu maksas.
 
Grupām ar vairāk kā 100 kajītēm
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 90 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas, izņemot rezervācijas veikšanas maksu 17.00 EUR. 
- Atceļot braucienu 89-60 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 10% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 59-28 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 25% no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 27-21 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 50% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 20-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 75% apmērā no atcelto kajīšu maksas. 
- Atceļot braucienu 14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek piemērota 100% apmērā no kopējās biļešu maksas.
 
SPECIĀLIE UN ČARTERA KRUĪZI
 
- Attiecībā uz speciālajiem un čartera kruīziem, mēs paturam tiesības noteikt atsevišķus atcelšanas un apmaksas nosacījumus.
- 'Speciālie kruīzi' ir kruīzi, kas piedāvā papildus pakalpojumus standarta kruīza programmā vai maina standarta prāmja atiešanas vai pienākšanas laikus vai ostas.
 
2.4. Partneri
 
 
Ja rezervācijā iekļauts viens vai vairāki Tallink Silja Oy's partneri, piemēram, pārvadājumu kompānija, kas piedāvā starppilsētu pārvadājumus, atcelšanas noteikumi tiks noteikti atsevišķi katrai kompānijai.
 
 
3. IZMAIŅAS UN NOSACĪJUMI VIESNĪCU PAKETĒM
 
Grupām ar mazāk kā 50 istabām
 
- Visa rezervācija var tikt atcelta 28 dienas pirms izbraukšanas datuma bez rezervācijas atcelšanas maksas piemērošanas, izņemot rezervācijas veikšanas maksu 17.00 EUR. 
- Atceļot braucienus 27-14 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek noteikta 25% apmērā no kopējo atcelto biļešu maksas. 
- Atceļot braucienu 13-7 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa tiek noteikta 50% apmērā no kopējo atcelto biļešu maksas. 
- Atceļot braucienu mazāk kā 7 dienas pirms izbraukšanas datuma, rezervācijas atcelšanas maksa 100% no kopējas biļešu maksas.
 
 
Grupām ar vairāk kā 50 istabām
 
- Mēs rezervējam tiesības noteikt atsevišķus atcelšanas un apmaksas noteikumus.
 
 
Rezervācijas atcelšana, ieskaitot daļēju rezervācijas atcelšanu, jāiesniedz rakstiskā veidā nosūtot pa pastu, faksu vai e-pastu, u.c. Atcelšana ir derīga sākot no datuma, kad Tallink saņēmis ziņu par atcelšanu. Uzrādot ārsta apstiprinātu zīmi, kas norāda uz attaisnojošu ceļojuma atcelšanas iemeslu, jāapmaksā rezervācijas maksa 17.00 EUR.
 
 

Atpakaļ uz augšu

Kravas pārvadājumu noteikumi

Šie noteikumi ir spēkā no 2009.g. 01. janvāra.


Šie noteikumi ir balstīti uz Standarta Pārvadājumu Ziemeļjūrā Noteikumiem (2008), izmainot punktus 17(2) un 21(1).
Šie preču pārvadājumu noteikumi (turpmāk tekstā: noteikumi) tiek piemēroti ar Pārvadātāju noslēgtam līguma gadījumā, visu laiku, kad Pārvadātājs veic pārvadājumu, neatkarīgi no tā, vai par to ir vai nav izsniegts dokuments.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Lietotie termini
„Pārvadātājs" – puse, kas apņemas pati pārvadāt vai organizēt visu pārvadājumu no preces pieņemšanas vai iekraušanas ostas līdz izkraušanas ostai vai nodošanas vietai.
„Komersants" –ir gan ekspeditors, pieņēmējs, kravas nosūtītājs, preces saņēmējs, pārvadājuma līgumu apliecinoša dokumenta uzrādītājs un preču īpašnieks.
„Transporta vienība" – jebkurš transportlīdzeklis, konteiners, vaļēja pamatne, palete, piekabe, treileris, pārvietojama tvertne un jebkāda cita vienība, ko izmanto preču (kopā) glabāšanai, kā arī koka iepakojumi, ja nav noteikts citādi.
„Preces" – ietver gan Transporta vienību, gan tās saturu, ja nav noteikts citādi.
2. Tarifi
Tarifi, kas piemērojami pārvadājuma veikšanas datumā, ir noteikti Pārvadātāja preču pārvadāšanas cenrādī. Uz atbilstošo tarifu kopijām ir iespējams pieteikties pie Pārvadātāja.
3. Atbildības termiņš un paziņojums par zaudējumiem kombinēta transporta gadījumā
Jebkāda Pārvadātāja atbildība tiek pārtraukta, ja pret viņu nav iesniegta prasība tiesā deviņu mēnešu laikā pēc preču piegādes vai arī tā datuma, kurā preces būtu bijis jāpiegādā. Ja Pārvadātājam nav iesniegts rakstisks zaudējumu paziņojums par preču iznīcināšanu vai bojājumiem, vai arī to vispārējo stāvokli preču piegādes vietā pirms preču nodošanas personai, kura ir pilnvarota tās saņemt, vai nodošanas laikā, ja saņēmējam vai gadījumā, ja preču iznīcināšana vai bojājumi šajā laikā nav redzami, sešu dienu laikā pēc preču nodošanas, preču nodošanas apstāklis tiek uzskatīts par sākotnējo apliecinājumu, ka Pārvadātājs preces ir piegādājis tādā stāvoklī, kā norādīts to pieņemšanas laikā
4. Likumdošana un jurisdikcija
Strīdus, kas izriet no Pārvadājuma līguma vai ir radušies saistībā ar tiem, risina atbilstoši prasītāja izvēlei kompetentā tiesā un atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem saskaņā ar tās valsts likumdošanu,
a) kur atrodas atbildētāja galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, vai, ja tādas nav, atbilstoši atbildētāja galvenajai dzīvesvietai;
b) kur tika noslēgts pārvadājuma līgums, ar nosacījumu, ka atbildētājam šajā vietā atrodas komercdarbība sveikšanas vieta, filiāle vai pārstāvniecība, ar kuras starpniecību ticis noslēgts pārvadājuma līgums;
c) kurā preces nodeva Pārvadātāja valdījumā vai arī uz kurieni preces bija jānogādā, vai arī, uz kurieni tās faktiski piegādāja.
Tiesas procesu neuzsāk, pirms puses nav skaidri izteikušas savu vienošanos par attiecībā uz tiesas vai arbitrāžas tiesas izvēli piemērojamo likumdošanu.

II LĪGUMA IZPILDE

5. Apakšuzņēmēji
(1) Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot apakšuzņēmējus pārvadājuma pilnīgai vai daļējai veikšanai, preču iekraušanai, izkraušanai, uzglabāšanai, pārvietošanai vai jebkuru citu ar precēm saistītu pienākumu, kurus uzņēmies Pārvadātājs, izpildei.
(2) Pārvadājuma līguma un šo noteikumu nosacījumu izpratnē Pārvadātājs ir atbildīgs par līguma izpildē piesaistīto personu rīcību vai bezdarbību.
6. Transportēšanas metodes un maršruti
(1) Pārvadātājam ir tiesības organizēt transportēšanu jebkādā saprātīgā veidā, izmantojot jebkādus saprātīgus līdzekļus, veidus un maršrutus.
(2) Atbilstoši iepriekš minētajam, piemēram, ja pārvadājums tiek veikts pa jūru, kuģi var izmantot vai neizmantot loča pakalpojumus, veikt remontdarbus, regulēt ierīces, novietot kuģi sausajā dokā un sniegt palīdzību citiem kuģiem neatkarīgi no situācijas.
7. Preču konsolidācija, transporta vienību pārvadāšana uz klāja vai zem tā
(1) Pārvadātājs drīkst preces transporta vienībās konsolidēt.
(2) Gan Pārvadātāja konsolidētas Transporta vienības, gan Komersanta konsolidētas un nodotas Transporta vienības, var pārvadāt uz klāja vai zem klāja, neinformējot Komersantu.
8. Pieņemšana
Ja Komersants nepieņem Preces saprātīgā laika posmā pēc tam, kad Pārvadātājs ir viņam vai viņa pārstāvi, nodevis atbilstošu paziņojumu, taču jebkurā gadījumā divus mēnešus pēc izkraušanas, Pārvadātājam ir tiesības novietot preces noliktavā Komersanta vārdā, ar Komersanta atbildību un par viņa līdzekļiem, un, ja tas izrādās nepieciešams, arestēt preces saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu. Preču novietošanu noliktavā šādā veidā uzskata par piegādi šo noteikumu III daļas izpratnē.
9. Traucējoši apstākļi un citi līdzīgi apstākļi, kas neļauj pildīt līgumu
(1) Pārvadātājs veic visu no viņa saprātīgā veidā atkarīgo, lai veiktu transportēšanu un nogādātu preces norādītajā nodošanas vietā.
(2) Gadījumā, ja pārvadājuma līguma izpildi kavē vai var sākt kavēt jebkāda veida traucējošs apstāklis, risks, kavēšana, grūtība vai cita nelabvēlīga situācija, t.sk. streiks, un, ja saskaņā ar iepriekš minēto apakšpunktu 1, Pārvadātājam nav pienākuma pabeigt līguma izpildi, Pārvadātājs, neatkarīgi no tā, vai transportēšana ir vai nav uzsākta, var izvēlēties, vai:
a) uzskatīt pārvadājuma līguma izpildi par pabeigtu un nodrošināt preču pieejamību Komersantam jebkādā vietā, kuru Pārvadātājs uzskata par drošu un ērtu, vai
b) nogādāt Preces noteiktajā pieņemšanas vietā.
(3) Jebkurā gadījumā, Pārvadātājam ir tiesības saņemt fraktu pilnā apmērā par transportēšanai nodotajām precēm, kā arī papildu kompensāciju par papildus izmaksām, kas radušās augstāk minēto apstākļu rezultātā.

III PĀRVADĀTĀJA ATBILDĪBA

10. Pamatatbildība
(1) Pārvadātājs atbild par preču jebkādu iznīcināšanu vai bojāšanu laika posmā no preču pieņemšanas līdz preču nodošanai.
(2) Pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības par preču jebkādu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tās iemesls ir:
a) Komersanta darbība vai nolaidība.
b) Tādas personas sniegtu norādījumu izpilde, kam ir pilnvaras šādu norādījumu sniegšanai.
c) Tādu preču neiepakošana vai nepietiekama iepakošana, vai bojāta iepakojuma izmantošana, kas bez iepakojuma vai nepietiekami iepakotas var sabojāties vai tikt iznīcinātas.
d) Ja preces pārvieto, iekrauj, uzglabā vai izkrauj Komersants vai arī viņa vārdā.
e) Precē esošs bojājums.
f) Preces marķējumu vai skaita rādītāju nepilnīgums vai nepietiekamība.
g) Jebkādu iemeslu dēļ notiekoši streiki vai lokauti, darba pārtraukumi vai aizliegumi, gan daļēji, gan vispārēji.
h) Ugunsgrēks, izņemot gadījumu, kad ugunsgrēku tieši vai netieši izraisījis Pārvadātājs.
i) Jebkurš cēlonis vai notikums, kuru Pārvadātājs nav varējis novērst un no kā sekām tas nav varējis izvairīties, piemērojot atbilstošus līdzekļus.
(3) Ja Pārvadātājs kāda 2. punktā minēta apstākļa dēļ nav atbildīgs par preču zudumu vai bojājumu, tas ir no atbildības atbrīvots tādā apjomā, kādā minētie apstākļi izraisīja preces zudumu vai bojājumu.
(4) Pārvadātājam ir pienākums pierādīt, ka preces zuduma vai bojājuma iemesls ir viens vai vairāki 2. apakšpunktā minētie apstākļi, ja atsaucas uz 2. apakšpunkta sadaļās a, b un i minētajiem apstākļiem. Ja Pārvadātājs parāda, ka aplūkojamajā gadījumā preces zuduma vai bojājuma iemesls ir bijis viens vai vairāki 2. apakšpunkta sadaļās c līdz h minētie apstākļi, pieņem, ka tas bijis iemesls. Taču Komersantam ir tiesības pierādīt, ka preces zuduma vai bojājuma iemesls ne daļēji, ne pilnīgi nav bijis ne viens, ne vairāki minētie apstākļi.
11. Kompensācijas apmērs
(1) Ja Pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par preces zudumu vai bojājumu, kompensācijas apmēru aprēķina atbilstoši tam, kāda ir vai būtu bijusi preces vērtība saskaņā ar pārvadājuma līgumu piegādes Komersantam vietā un piegādes laikā.
(2) Preces vērtību nosaka atbilstoši tās cenai preču biržā; ja šāda cena nepastāv, atbilstoši esošajai tirgus cenai; savukārt, ja nepastāv ne preču biržas noteiktā cena, ne esošā tirgus cena, atbilstoši preces parastajai vērtībai, salīdzinot ar tāda paša veida un tādas pašas kvalitātes precēm.
(3) Kombinētā transporta gadījumā, kad nav zināms brīdis, kurā noticis preces zudums vai bojājums, vai arī ir zināms, taču atbilstoši 13. punktam netiek piemērotas ne starptautiskās vienošanās, ne nacionālais likums, kompensācijas apmērs nepārsniedz 2 SDR vienības par katru zudušo vai bojāto preču svara bruto kilogramu. SDR vienība apzīmē speciālo rezerves vienību atbilstoši Starptautiskā Valūta fonda noteiktajam.
(4) Lielāku kompensāciju var pieprasīt vienīgi tad, ja kravas nosūtītāja deklarētā preču vērtība pārsniedz šajā punktā noteikto vērtību un Pārvadātāja atbildības apjoma paplašināšana ar Pārvadātāja piekrišanu ir norādīta pārvadājuma līgumu apliecinošā dokumentā. Šādā gadījumā augstāk noteiktos ierobežojumus aizstāj ar deklarēto vērtību.
12. Kavējums, netiešie zaudējumi u.c.
(1) Laiki, kas norādīti grafikos, izbraukšanas plānos un citur, ir aptuveni un nav garantēti. Tos neuzskata par daļu no pārvadājuma līguma un tos var grozīt, bez iepriekšēja paziņojuma.
(2) Pārvadātājs piekrīt atbildēt par netiešajiem zaudējumiem, izņemot no preču zuduma vai bojājumiem izrietošiem zaudējumiem, tikai tad, ja par to ir noteiktas obligāti piemērojamas prasības. Šādā gadījumā piegādes kavējums tiek atzīts par preču piegādes kavējumu vienīgi tad, ja tiek pierādīts, ka preces nav tikušas piegādātas laika periodā, kas ir tam skaidri pietiekošs, ņemot vērā visus attiecināmos apstākļus.
(3) Ja Pārvadātāj atzīst par atbildīgu par piegādes kavējumu vai netiešajiem zaudējumiem, izņemot no preču zuduma vai bojājuma izrietošiem zaudējumiem, Pārvadātāja atbildība ir ierobežota ar frakta apmēru vai atbilstoši 11. punktam noteikto preces vērtību, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka.
13. Īpašie noteikumi un prevalējošais noteikums
(1) Ja, neraugoties uz šo noteikumu 10. un 11. panta nosacījumiem, ir iespējams pierādīt, kurā vietā ir radīti preču zudumi vai bojājumi, saistībā ar Pārvadātāja atbildību Pārvadātājam un/ vai Komersantam ir tiesības pieprasīt, lai šo atbildību noteiktu saskaņā ar jebkurā starptautiskā konvencijā vai nacionālā likumdošanā esošiem nosacījumiem,
a) kurus nedrīkst neievērot par labu privātam līgumam, radot kaitējumu prasītājam, un
b) kas būtu piemēroti, ja Komersants būtu ar Pārvadātāju noslēdzis atsevišķu nepastarpinātu līgumu par to pārvadājuma posmu, kurā radīts preces zudums vai bojājums un ja šādi apstākļi būtu pierādīti ar konosamentu vai kādu citu dokumentu, kas ir jāizsniedz, ja tiek piemērota šāda starptautiska konvencija vai nacionālais likums; nekādā gadījumā Pārvadātāja atbildība nesedz dzīvu dzīvnieku pārvadājumus un/vai tādu preču pārvadājumus, kuras deklarē pārvadāšanai uz klāja un tās arī tikušas pārvadātas uz klāja.
(2) Ja starptautiskās konvencijas vai nacionālā likuma obligātie nosacījumi netiek piemēroti šajā punktā minētā jūras pārvadājuma gadījumā, Pārvadātāja atbildību nosaka no preces pieņemšanas iekraušanas ostā līdz preces nodošanai vai pārsūtīšanai izkraušanas ostā, atbilstoši Hāgas noteikumiem, kas iekļauti Starptautiskajā konvencijā par ar konosamentiem saistītu zināmu likuma nosacījumu unifikāciju, kas ir parakstīti 1924. gada 25. augustā Briselē un grozīti 1968.gada 23.februārī ar Briselē parakstīto protokolu un atbilstoši protokolam par SDR vienībām, kas ir parakstīts Briselē, 1979.gada 21.decembrī. Papildus tam attiecībā uz visām transporta vienībām, kas ir minētas 7. punkta 2. apakšpunktā, ir spēkā atbildība, kas noteikta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā minēts augstāk.
14. Pārvadātāja un viņa pakļautībā esošo personu darbinieku aizstāvība un atbildības ierobežojumi
(1) Šajos noteikumos paredzētā aizstāvība un atbildības ierobežojumi tiek piemēroti gadījumā, ja pret Pārvadātāju ir iesniegta prasība par preču zudumu vai bojājumu, izrietot no līguma vai likuma.
(2) Ja saistībā ar preces zudumu vai bojājumu ir iesniegta prasība pret Pārvadātāja pakļautībā esošām personām, tā pārstāvi vai neatkarīgu apakšuzņēmēju, t.sk. stividorus vai 5. punkta 2. apakšpunktā minētas personas, uz šādu personu tiek attiecināta šī pati aizstāvība un atbildības ierobežojumi, ko saskaņā ar šiem noteikumiem piemēro attiecībā pret Pārvadātāju, tāpat, it kā šie noteikumi būtu tieši paredzēti šādām personām, un, slēdzot pārvadājuma līgumu, Pārvadātājs to nedara tikai savā vārdā, bet kā pārstāvis un uzticamības persona arī to personu vārdā, kuras uzskata vai var uzskatīt par saistītā ar šo līgumu.
(3) Kopējās summas, kuras var pieprasīt no Pārvadātāja un Pārvadātāja pakļautībā esošajām personām, tā pārstāvjiem vai neatkarīgiem apakšuzņēmējiem, t.sk. stividorus vai 5. punkta 2. apakšpunktā minētajām personām, nekādā gadījumā nepārsniedz šajos noteikumos paredzētos ierobežojumus.
IV PREČU APRAKSTS
15. Pārvadātāja pienākums
Dokuments, kas apliecina pārvadājuma līgumu, ir primārais pierādījums tam, ka Pārvadātājs ir pieņēmis šajā dokumentā detalizēti aprakstītās preces, kuras ir varējis pārbaudīt. Minētos aprakstus vairs nevar atzīt par nepatiesiem, ja dokuments ir nodots tālāk trešajai personai, kas rīkojas labticīgi.
16. Ekspeditora pienākums
Pieņem, ka Ekspeditors preces nodošanas Pārvadātājam laikā garantē preces apraksta, marķējumu, skaita rādītāju, daudzuma un svara pareizību, kā arī tas atbrīvo Pārvadātāju no atbildības atlīdzināt zaudējumus, izmaksāt kompensāciju vai segt izdevumus, ja tie izriet no minēto aprakstu neprecizitātes vai nepietiekamības. Pārvadātāja atbrīvošana no atbildības šajā gadījumā nekādā ziņā nemazina tā pienākumus un atbildību, kas izriet no šiem standarta noteikumiem, pret citām personām, kas nav Ekspeditors.
V FRAKTS UN PRECES ARESTĒŠANAS TIESĪBAS
17. Frakts
(1) Fraktu uzskata par nopelnītu brīdī, kad Pārvadātājs ir pieņēmis preces un tas ir jāapmaksā jebkurā gadījumā un tas nav atmaksājams. Iepriekš samaksājamais frakts un citi maksājumi ir veicami ne vēlāk kā brīdī, kad Pārvadātājs ir pieņēmis preces, savukārt frakts un citi maksājumi, kas piemērojami preču piegādes vietā, ja tādi ir, veicami ne vēlāk kā tajā datumā, kad preces ir piegādātas vai arī kad tām būtu jābūt piegādātām. Procentus, ar likmi 1.5% mēnesī vai ar jebkādu tādu obligātu likmi, kas ir noteikta nacionālā likumā, sāk aprēķināt no datuma, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa.
(2) Komersantu iepazīstina ar noteikumiem, kas attiecināmi uz valūtu, kurā veicama frakta un citu maksājumu apmaksa, maiņas kursu, devalvāciju un citiem ārkārtas apstākļiem, kas saistīti ar fraktiem un citiem maksājumiem atbilstošo tarifu gadījumā. Ja šādi nosacījumi nepastāv, piemēro šādus noteikumus:
a) Ja laika posmā starp pārvadājuma līguma datumu un frakta un citu maksājumu apmaksas datumu, devalvē fraktu un citu maksājumu valūtu, vai groza tās maiņas kursu veidā, kā sekas ir tādas pašas kā devalvēšanai, frakti un citi maksājumi palielinās nekavējoties, automātiski un proporcionāli minētās valūtas devalvēšanai.
b) Ja Pārvadātājs ir piekritis saņemt maksājumu valūtā, kas atšķiras no augstāk noteiktās valūtas, tad, piemērojot iepriekšējās sadaļas nosacījumus, visus fraktus un citus maksājumus maksā saskaņā ar to maiņas kursu, kāds ir apmaksas dienā spēkā esošais Eiropas Centrālās Bankas maiņas kurss. Ja frakta un citu maksājumu apmaksas diena nav bankas diena, apmaksas pamatā ir iepriekšējās bankas dienas maiņas kurss.
(3) Gadījumā, ja paaugstinās degvielas cena, sākot no datuma, kurā konstatēts cenu paaugstinājums, visus fraktus var koriģēt, lai kompensētu Pārvadātājam degvielas cenas pieauguma izraisītās papildus izmaksas par degvielu un smērvielām.
(4) Lai pārliecinātos par piemērojamajām frakta cenām, Pārvadātājs saglabā tiesības pārbaudīt transporta vienības, lai noskaidrotu preču daudzumu, izmērus, vērtību un īpašības.
(5) Ja Ekspeditora vai viņa vārdā iesniegtā informācija par precēm izrādās nepatiesa, Pārvadātājam kā iepriekš aprēķinātos zaudējumus izmaksā summu, kas piecas reizes pārsniedz starpību starp faktisko fraktu un prasīto fraktu vai divkāršu faktisko fraktu, no kura ir atņemts prasītais frakts, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka, neatkarīgi no jebkādas citas summas, kuru varēja nosaukt par apmaksājamo fraktu.
(6) Ekspeditors apmaksā visus fraktus, citus maksājumus un dīkstāves naudas, kas jāapmaksā galamērķī un ko Pārvadātājs nesaņem no pieņēmēja.
18. Preces arestēšanas tiesības
Pārvadātājam ir tiesības preces arestēt un pārdot publiskā izsolē vai citādi pēc saviem ieskatiem, lai saņemtu visus fraktus, citus maksājumus un jebkādus citus izdevumus, kurus Pārvadātājam ir tiesības saņemt atbilstoši pārvadājuma līgumam, kā arī iepriekšējas šādas neapmaksātas summas un ar arestēšanu un pārdošanu saistītos izdevumus un izmaksas. Arestēšanas tiesības un atbildība saglabājas neatkarīgi no tā, vai prece ir ievesta, novietota noliktavā vai uzglabāta kādā citā veidā. Ja preču pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi nav pietiekoši apmaksājamās summas segšanai, Pārvadātājam ir tiesības iztrūkstošo summu pieprasīt no jebkuras citas puses, kuru var apzīmēt ar terminu „Komersants".
VI CITI NOTEIKUMI
19. Vispārējā avārija
(1) Vispārējās avārijas gadījumā apdraudēta īpašuma vērtību var koriģēt saskaņā ar 1974.gada Jorkas - Antverpenes noteikumiem un to vēlākajiem papildinājumiem, jebkurā ostā vai citā Pārvadātāja noteiktā vietā un to paziņo Pārvadātājs vai tā apakšuzņēmējs. Vispārējas avārijas gadījumā apdraudēta īpašuma vērtība aptver visas preces, kas tiek pārvadātas gan uz klāja, gan zem klāja, klāja kravu, kā arī dzīvus dzīvniekus. Komersants pirms preces piegādes iesniedz skaidras naudas depozītu un/ vai citu garantiju, kuru Pārvadātājs uzskata par pietiekošu, lai segtu zaudējumu daļu, kas vispārējas avārijas gadījumā jāsedz Komersantam, ja Pārvadātājs to pieprasa; ja Pārvadātājs to iepriekš nepieprasa, viņš to var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes, neatkarīgi no tā, vai preču piegādes laikā Komersants bija vai nebija informēts par Pārvadātāja pieprasījumu arestēt tā preces. Ja glābjamā kuģa īpašnieks vai operators ir Pārvadātājs, materiālās vērtības ziedo, lai kuģi izglābtu no kopīgiem draudiem tieši tikpat lielā apmērā, ja tas būtu svešam piederošs kuģis.
(2) Ja Pārvadātājs piegādā preces Komersantam, nepieprasot garantijas vai citu nodrošinājumu, lai segtu zaudējumu daļu, kas jāsedz Komersantam, Komersantam, pieņemot preces, rodas personiskais pienākums segt šādus zaudējumus apjomā, kas ir ierobežots ar preču vērtību, kas ietver cenu, apdrošināšanu un C.I.F., ar nosacījumu, ka Pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc preču piegādes paziņo Komersantam par savu nolūku izsludināt vispārēju avāriju.
(3) Komersants pēc Pārvadātāja lūguma apņemas informēt par preču vērtību, kas ietver cenu, apdrošināšanu un C.I.F., kā arī sava galvotāja vārdu un adresi. Ja Komersants neiesniedz sava galvotāja garantiju, lai apmaksātu viņam sedzamo zaudējumu daļu vispārējas avārijas gadījumā, Komersants iesniedz citu garantiju, kas ir Pārvadātājam pieņemama.
20. Kolīzijas norma, kas regulē abu pušu vainu un jaunie Džeisona noteikumi
 Kolīzijas norma, kas regulē abu pušu vainu, un jaunie Džeisona noteikumi BIMCO pieņemtajā redakcijā ir šo noteikumu daļa.
21. Bīstamās preces
(1) Bīstamas vai jūras vides piesārņojumu izraisošas preces nedrīkst pieņemt pārvadāšanai, izņemot, ja Pārvadātājam vai viņa pārstāvim ir rakstiski iesniegti šādi dokumenti un pārvadājumam ir saņemta iepriekšēja atļauja: bīstamo preču deklarācija, instrukcijas transportēšanai ārkārtas situācijā, nepieciešamības gadījumā konteineru/ piekabju/ transportlīdzekļu iepakojuma sertifikāts, kas atbilst Starptautisko jūras pārvadājumu bīstamo preču kodeksam (IMDG Code) ar tā pielikumiem „Ārkārtas situācijas noteikumi kuģiem, kas pārvadā bīstamas preces" (EmS) un „Pirmā medicīniskās palīdzības rokasgrāmata negadījumiem ar bīstamām precēm" (MFAG) un/vai, kas atbilst pārvadāšanas laikā spēkā esošajai nacionālajai likumdošanai.
Visas transporta vienības un iepakojumi, kas satur bīstamas preces vai jūras vidi piesārņojošas preces, ir jāmarķē atbilstoši starptautiskajam bīstamo preču jūras pārvadājumu kodeksam, ar skaidri saskatāmu uzlīmi vai marķējumu transporta vienības vai iepakojuma ārpusē, kā to nosaka piemērojamie noteikumi vai tiesību akti.
Ja EmS numurs vai MFAG tabulas numurs IMDG kodeksa vispārējā indeksā nav pieejams, vai tas norāda uz MFAG apakšpunktiem 4.2, 4.3, vai 7.3, Ekspeditors bīstamo preču deklarācijai pievieno rakstiskus noteikumus angļu valodā transportēšanai ārkārtas situācijā, kas atbilst spēkā esošajai nacionālajai likumdošanai un Pārvadātāja prasībām.
Komersantam ir jāapstiprina, vai nu pārvadājuma dokumentos vai atsevišķā deklarācijā, ka viņa pārvadāšanai nodotā prece ir iepakota, apzīmēta un marķēta atbilstoši prasībām un ir piemērota pārvadāšanai.
(2) Ja izmanto kombinēto transportēšanu, katra atbilstošā ceļa posma gadījumā izmanto vai nu Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu ar autotransportu (ADR) un Kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līguma (CIM) 1.pielikumu (RID) vai arī atsevišķas vienošanās starp līgumslēdzējām pusēm, kas noslēgtas saistībā ar šo pārvadājumu.
(3) Bīstamās preces no izkraušanas ostas jāizved tik ātri, cik iespējams, izņemot, ja to uzglabāšanai ostā ir saņemta īpaša atļauja.
(4) Pārvadātājs drīkst izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgas bīstamās preces, ja viņam nav deklarēts, ka tās ir bīstamas preces, vai arī, ja bīstamās preces ir kļūdaini deklarētas, vai arī, ja bīstamo preču pārvadājums aplūkojamā veidā sāk apdraudēt pamatni, citas preces vai vidi. Tas notiek ar Komersanta atbildību un par viņa līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja ir izsludināta vispārēja avārija.
(5) Par jebkādu zaudējumu atlīdzināšanu, kompensēšanu un izdevumu segšanu atbild Komersants, ja tie izriet no tā, ka iepriekš minētās prasības nav izpildītas.
22. Ekspeditora veiktā preču konsolidācija. Saldēšanas un termoierīces
(1) Ja Pārvadātājs nav konsolidējis preces Transporta vienībā un nav sagatavojis preces pārvadāšanai, Pārvadātājs neatbild par Transporta vienībā esošo preču, ne arī par Transporta vienības zudumu vai bojājumu, pie tam neietekmējot Pārvadātāja tiesības, kas noteiktas 10. un 13. punktā, un Komersants atlīdzina Pārvadātājam visus zaudējumus, kompensē un sedz izdevumus, kuri Pārvadātājam ir radušies saistībā ar:
a) Transporta vienības pārslogošanu, nekorektu konsolidāciju, pārklāšanu vai nostiprināšanu;
b) preču nepiemērotību pārvadāšanai izmantotajā Transporta vienībā;
c) Transporta vienības nepiemērotību un/ vai neesamību kārtībā, izņemot gadījumu, ja Pārvadātājs pats ir iedevis šādu Transporta vienību preces pārvadāšanai un tās nepiemērotībai un/ vai neesamībai kārtībā bija jābūt redzamai pārbaudē tad, kad Pārvadātājs pieņēma Transporta vienību pārvadāšanai.
(2) Pārvadātājs neuzņemas atbildību par uz Transporta vienības uzstādīto saldēšanas vai termoierīču kārtībā neesamību.
23. Smagu kravu celšana
Visus izdevumus, kas ir saistīti ar preču piegādei, iekraušanai un izkraušanai nepieciešamajām ierīcēm, kas nav pastāvīgi uzstādītas piestātnē vai uz kuģa, sedz Komersants. Neskatoties uz 13. punkta 2. apakšpunktu, Pārvadātāja atbildība par smagu kravu celšanu ir ierobežota ar laika posmu no preču iekraušanas līdz izkraušanai.
VII ĪPAŠIE NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI AR VIETĒJU NOZĪMI
24. Transportlīdzekļu ar vadītāju pārvadāšana
Transportlīdzekļu ar vadītāju pārvadājumu veic Preču pārvadājuma Standarta nosacījumos 2008 (publicēja ICC Finland) „Kuģa noteikumi: iekraušana kuģī" un „Kuģa nosacījumi: Izkraušana" minētajā kārtībā. Iepriekš minēto nosacījumu kopijas var saņemt pie Pārvadātāja vai ICC Somijas filiālē. (skatīt arī šo preču pārvadājuma standarta nosacījumu izrakstu 1. pielikumā).

25. Treileru pārvadāšana
Treileru pārvadājumu veic Preču pārvadājuma Standarta nosacījumos 2008 (publicēja ICC Finland) „Treilera nosacījumi" minētajā kārtībā. Iepriekš minēto nosacījumu kopijas var saņemt pie Pārvadātāja vai ICC Somijas filiālē. (Skatīt arī šo preču pārvadājuma standarta nosacījumu izrakstu 1. pielikumā).

26. Punktā 7.2 neietvertā klāja krava
Jebkura veida preces, neinformējot Komersantu, var glabāt gan uz augšējā klāja, gan zem tā. Preces, kas jāpārvadā uz augšējā klāja atbilstoši pārvadājuma līgumu apliecinošajam dokumentam un ko faktiski ved uz augšējā klāja, pārvadā bez Pārvadātāja atbildības par preces zudumu vai bojājumu, neatkarīgi no tā, vai iemesls bija slikti laika apstākļi, nerūpība vai jebkādi citi iemesli.
27. Transporta vienību pārbaude
Pārvadātājam ir tiesības, bet ne pienākums, jebkurā laikā atvērt Transporta vienības, kuras Komersants ir sagatavojis un konsolidējis pārvadājumam, lai pārbaudītu šādu tās un to saturu atbilstoši 21. un 22. (1) punkta a-c apakšpunktam, un, ja kādu no iepriekš minētajām Transporta vienībām atver un/ vai pārbauda muita vai cita atbildīga valsts iestāde, šādas atvēršanas un/ vai pārbaudes radītos izdevumus sedz Komersants un Pārvadātājs neatbild par tā izraisītu Komersanta preču zudumu, bojājumu, ar to saistītiem kavējumiem vai izdevumiem un Komersants atbrīvo Pārvadātāju no atbildības par šādas atvēršanas un/ vai pārbaudes sekām.
Komersantam ir pienākums ar savu atbildību un par saviem līdzekļiem izlabot visas kļūdas un trūkumus, un, ja viņš to nedara, Pārvadātājam ir tiesības uzskatīt transportēšanu par pabeigtu un nodrošināt preču pieejamību Komersantam jebkurā vietā. Šādā gadījumā Pārvadātājam ir tiesības saņemt visu fraktu un zaudējumu atlīdzību, kā noteikts šajā punktā zemāk.
28. Preču pārvadājumi, ko regulē kādas citas valsts jūrniecības kodekss
(1) Ja kravas pārvadājumam pa jūru piemērojami Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas vai Latvijas tirdzniecības jūrniecības kodeksi (tālāk tekstā KMS), šādu preču pārvadājumam pa jūru piemēro starptautisku konvenciju, kuru parakstīja 1924. gada 25. augustā Briselē, grozīja 1968.gada 23.februārī ar Briselē parakstīto protokolu (tālāk tekstā Hāgas/Visbijas noteikumi) un protokolu par SDR vienībām, kuru parakstīja Briselē 1979. gada 21. decembrī. Ja šo noteikumu nosacījumi vai pārvadājuma līguma nosacījumi atšķiras no Hāgas/ Visbijas noteikumiem vai KMS obligāti piemērojamiem noteikumiem un var kaitēt kravas nosūtītājam, kravas saņēmējam vai ekspeditoram, kas ir Komersants, šie nosacījumi ir spēkā neesoši tajā daļā, kas tieši vai netieši atšķiras no Hāgas/ Visbijas noteikumiem vai atbilstošajiem KMS noteikumiem.

(2) Klāja kravu un dzīvus dzīvniekus, kas saskaņā ar pārvadājuma līgumu apliecinošo dokumentu ir jāpārvadā uz augšējā klāja un ko faktiski arī ved uz augšējā klāja, pārvadā bez Pārvadātāja atbildības par preces zudumu, bojājumu vai piegādes kavēšanu, kas izriet no ar šādu kravu saistītiem īpašiem riskiem, tiktāl, cik Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas vai Latvijas jūrniecības kodeksa noteikumi ir piemērojami jūras pārvadājuma gadījumā.
29. Prevalēšana
Ja šie noteikumi atšķiras no jebkādas starptautiskas vienošanās vai nacionālā likuma obligātajiem nosacījumiem, kas strīda gadījumā ir piemērojami, minētās starptautiskās vienošanās vai nacionālā likuma obligātie nosacījumi prevalē, taču tikai tajā daļā, kas skar nosacījumu atšķirības, un ne citā daļā.

Tallinā, 16.12.2008.

 

 

Atpakaļ uz augšu

Hansabuss Business Line autobusa pārvadājumi

 

Hansabuss Business Line komercklases autobuss ir ar plašu salonu, ērtiem ādas sēdekļiem, WiFi, ēdināšanas iespējām un pat bibliotēku. Par pasažieru labsajūtu salonā rūpēsies autobusā stjuarte. 

Noteikumi

• Autobusa biļetes var iegādāties tikai kopā ar ceļojumu Tallink piedāvātajos maršrutos.
• Biļetes var iegādāties vēlākais 2 dienas pirms izbraukšanas datuma.
• Ceļojumu atcelt bez soda naudas var 3 dienas pirms izbraukšanas datuma.

 

Atpakaļ uz augšu