Transport av farligt gods

 

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada på människor, djur, miljö eller materia. Beroende på ämnets egenskaper tilldelas det en sk. farligt gods-klass. I FN:s rekommendationer finns 9 olika klasser för farligt gods. Beroende på dess egenskaper kan ämnet även tilldelas en s.k. sekundärfara. Observera att vid samlastning av farligt gods bör man alltid ta möjliga sekundärfaror och specialbestämmelser i beaktande.

Transporter av farligt gods styrs förutom av nationella även av internationella lagar och överenskommelser enligt följande:
Sjötransporter: IMDG-koden (IMDG-Code Amdt. 35-10) samt Landsvägstransporter:ADR (VAK) (ADR 2011)

Tallink Silja Oy följer de senaste versionerna av ovannämnda regelverk.

Skeppning av farligt gods

Transporter av farligt gods sker i huvudsak enligt IMDG-koden. På Sea Wind (Stockholm-Åbo-linjen) kan även enheter som uppfyller kraven i ADR transporteras. På de övriga linjerna godkänns enbart sådana farligt godsenheter som uppfyller kraven i IMDG-koden. Observera att Tallinns hamn godkänner inte klass 1 ämnen.

Bokning

Bokning av fordon lastade med farligt gods skall göras hos fraktbokning i god tid före överfarten. Vid bokningstillfället bör uppges det farliga godsets (korrekta) tekniska namn (Proper Shipping Name), FN-nummer, klass, eventuella sekundärfaror och förpackningsgrupp samt om godset transporteras under begreppet "begränsade mängder" (Limited Quantity).

Deklaration

Deklaration av klassificerat gods skall göras på en separat blankett Multimodal Dangerous Goods Declaration (pdf) / Dangerous Goods Declaration (pdf), som skall undertecknas och sändas till fraktbokningen (cargo.booking@tallinksilja.com, fax +358 (0)9 180 4602) innan skeppningen. Blanketten skall uppvisas vid incheckning. På begäran skall även ett original av detta dokument kunna uppvisas. Vid sjötransporter av farligt gods enligt ADR -bestämmelserna skall utöver dokumenten för landsvägstransporten även ett packningscertifikat Container/vehicle Packing Certificate Form (pdf) utfärdas.

Märkning av fordon / lastenhet

Transportören/avsändaren skall se till att fordon/lastenheter som hämtas till hamnen är skyltade enligt bestämmelserna för ifrågavarande skeppning. Även fordon/lastenheter lastade med begränsade mängder och undantagna mängder (ADR 1.1.3) enligt ADR bestämmelserna skall under sjöresan vara skyltade.

Lagring av farligt gods

IMO- eller ADR-klassat gods får ej lagras på Tallink Siljas hamnområde. Fordon/lastenheter skall avhämtas/avlämnas i hamnen samma morgon/kväll som fartyget lastar/lossar. Våra sakkunniga på fraktbokningen och i hamnarna ger vid behov tilläggsinformation om transporter av klassificerat gods. Skyltar som krävs enligt IMDG- och ADR-bestämmelserna finns till salu i hamnarnas incheckningar.